Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2017)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) : [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Х. : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки : [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: http://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

 1.        Абдурахман Ахмед Ісса Алі. Підвищення якості мобільного зв'язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Абдурахман Ахмед Ісса Алі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 148 с. – Бібліогр.: с. 130–148. Автореферат

  Удосконалено метод підвищення пропускної здатності, близької до межі Шеннона, систем зв'язку з МІМО та OFDM з використанням індикаторів якості просторово-частотних каналів. Запропоновано новий метод оцінювання параметрів просторово-частотних каналів систем зв'язку з МІМО та OFDM, заснований на використанні калманівської фільтрації, що забезпечує оцінку в реальному масштабі часу та дозволяє враховувати статистичний зв'язок між суміжними просторово-частотними каналами. Це дає можливість скоротити час та підвищити якість оцінювання, які необхідні для реалізації адаптивної модуляції. Вперше запропоновано метод підвищення пропускної здатності та завадозахищеності мобільних систем зв'язку з OFDM, який засновано на комплексному використанні додаткової часової еквалізації, багатофазної фільтрації та повороті сигнального сузір'я. Визначено метод підвищення якості зв'язку за рахунок просторово-часової та поляризаційної обробки сигналів з автокомпенсацією завад, який засновано на використанні адаптивних антенних решіток з алгоритмом адаптації по пілотному сигналу.

 2.        Бабій, А. С. Моделі, методи та інтелектуальна інформаційна технологія аналізу неоднорідних послідовностей : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / А. С. Бабій ; М-во освіти і науки, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 137–151.Автореферат

  На основі модифікованої тренд-сезонної моделі неоднорідних послідовностей, в якій трендова складова подається у вигляді інтерпольованих усереднених значень із врахуванням функції належності нечітких розбиттів, запропоновано метод фільтрації компонент неоднорідних часових послідовностей. Цей метод дозволяє застосувати дану модель для коротких вибірок без втрати крайових значень. Розроблено метод визначення значущих чинників нечіткої регресійної моделі неоднорідних послідовностей даних, який дозволяє запобігти перенавчанню нечіткої лінійної регресії. Також апробована інтелектуальна інформаційна технологія аналізу неоднорідних послідовностей та надано відповідне програмне забезпечення.

 3.        Бессонов, А. А. Эволюционирующие искусственные нейронные сети прямого распространения: архитектуры, обучение, применения : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 "Системы и средства искусственного интеллекта" / А. А. Бессонов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2017. – 436 с. – Библиогр.: с. 352–386. Автореферат

  Предложены новые робастные методы обучения искусственных нейронных сетей (ИНС), дающие возможность эффективно обрабатывать информацию при наличии помех с асимметричными распределениями. Предложены новые методы кусочно-линейной аппроксимации гауссовских базисных функций в радиально-базисных сетях (РБС), которая позволяет существенно упростить вычисления. Модификация метода гибридного обучения ИНС состоит в использовании эволюционного алгоритма для грубой настройки параметров сети и разработанной робастной рекуррентной процедуры Левенберга-Марквардта для окончательной тонкой настройки. Получил дальнейшее развитие эволюционный метод устранения влияния помех при определении структур и параметров нейросетевых моделей за счет использования оценок параметров модели помехи Тьюки-Хьюбера в процедуре М-обучения. Развиты коэволюционирующие ИНС прямого распространения. Решены практические задачи построения системы измерения температурных полей вращающихся трубчатых печей в ООО "Побужзкий ферроникелевый комбинат" и задачи управления процессом травления полосовой стали на металлургических предприятиях Украины.

 4.        Зіарманд, А. Н. Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для цифрового моніторингу і хмарного управління транспортом : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / А. Н. Зіарманд ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 269 с. – Бібліогр.: с. 180–197. Автореферат

  Запропоновано архітектуру розумного хмарного світлофора, яка характеризується використанням логічних операцій і часом простою зеленого сигналу, що дає можливість істотно збільшити пропускну здатність транспортних потоків на перехресті доріг. Удосконалено метрику і критерії оцінювання якості інфраструктури, яка відрізняється можливістю online аналізу кіберфізичного простору для пошуку квазіоптимального маршруту і зменшення часу його виконання. Визначено алгоритм Дейкстри, який відрізняється можливістю аналізу кіберфізичної інфраструктури дорожнього рyxy для online пошуку квазіоптимального маршруту транспортного засобу в умовах виникнення колізій. Верифіковано програмні компоненти кіберфізичної архітектури дорожнього руху "Cloud Traffic Control" з подальшим тестуванням модельних потоків транспортних засобів на ділянках дорожньої інфраструктури.

 5.        Іванісенко, І. М. Методи балансування навантаження у розподілених системах з урахуванням самоподібних властивостей вхідних потоків : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / І. М. Іванісенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 184 с. – Бібліогр.: с. 156–174. Автореферат

  Удосконалено модель балансування навантаження розподіленої системи, яка враховує обмеження на заданий набір характеристик мережі для різних класів обслуговування та зміну в часі фрактальних параметрів трафіка. Набув подальшого розвитку метод розрахунку дисбалансу ресурсів розподіленої системи, який включає в себе комплексний вимір загального рівня дисбалансу системи та враховує вагові коефіцієнти ресурсів серверів. Проведено дослідження фрактальних властивостей адитивного трафіка, що постає при мультиплексуванні потоків даних. На основі цих результатів запропоновано метод балансування навантаження, який враховує мультифрактальні властивості адитивного комп'ютерного трафіку. Використання даних методів дає можливість підвищити ступінь використання ресурсів системи за рахунок спрямування неоднорідних інформаційних потоків на менш завантажені ресурси.

 6.        Кузьминич, І. В. Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв'язку підрозділів Національної гвардії України : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" / І. В. Кузьминич ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 192 с. – Бібліогр.: с. 119–131. Автореферат

  Запропоновано математичну модель радіоканалу в умовах радіопридушення на основі принципу суперпозиції при розрахунку коефіцієнта придушення радіозасобів від декількох джерел. Отримано імітаційну модель роботи каналу радіозв'язку на основі теорії кінцевих автоматів Мура для визначення коефіцієнта придушення в кожній точці оперативного простору і оптимальних азимутів напрямку додаткового засобу захисту від навмисних завад. Удосконалено метод визначення зони стійкого радіозв'язку в умовах радіопридушення на основі хвильового алгоритму визначення ізолінії. Розроблено рекомендації щодо створення і використання додаткового засобу захисту від навмисних завад на основі протиударного алюмінієвого щита і штатних радіозасобів підрозділів Національної гвардії України.

 7.        Луханин, А. А. Математические модели и вычислительные методы анализа эффективности систем охлаждения Li-ion батарей воздушным потоком : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математическое моделирование и вычислительные методы" / А. А. Луханин ; НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2017. – 169 с. – Библиогр.: с. 153–168. Автореферат

  Выполнено математическое моделирование тепловых процессов при воздушном охлаждении объектов с большим количеством элементов периодической структуры на поверхностях с использованием программного пакета SolidWorks Flow Simulation. Проведены расчеты и исследована эффективность охлаждения батареи с поверхностями в виде «полупины со скругленными кромками», «скрученные ленточки» и «открытые пирамиды». Экспериментальные результаты близки к расчетным. Рассмотрена математическая модель тепловой трубки, получена эффективность охлаждения Li-ion батареи тепловой трубкой и зависимость удельной теплопроводности тепловой трубки от температуры элемента батареи. Выполнено моделирование процесса охлаждения Li-ion батарей, основанном на использовании психрометрический разницы температур (М-цикл).

 8.        Мартінкус, І. О. Інформаційна технологія розробки лінійок програмних продуктів на основі методів та засобів доменного моделювання : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / І. О. Мартінкус ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 162 с. – Бібліогр.: с. 140–150. Автореферат

  Вперше запропоновано алгоритмічну модель (АМ) процесу вибору методів доменного моделювання (МДМ) та інструментальних засобів при розробці лінійок програмних продуктів (ЛПП). Отримали подальший розвиток: методи дослідження технологічних особливостей використання МДМ в процесах розробки ЛПП за рахунок використання запропонованого методу визначення структурно-функціональної складності доменного моделювання (ДМ); методи аналізу та визначення ступеня ПВ вихідного коду шляхом застосування сукупності метрик і обчислювальних алгоритмів. Удосконалено інформаційну технологію розробки ЛПП за рахунок розробки підходу до визначення ефективності застосування окремих методів та засобів ДМ. На основі запропонованих моделей та методів, доведених до інженерних методик, та розробленої інформаційної технології реалізовано інструментальний CASE – засіб для автоматизації ряду процесів дослідження ефективності технологій доменного проектування. Розроблені моделі, методи та інструментальні засоби можуть бути використані для підвищення ефективності процесів розробки ЛПП із застосуванням методів побудови ДМ, у тому числі і на основі УПС.

 9.        Матвиенко, О. И. Математическое моделирование и оптимизация режимов работы систем водоснабжения : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математическое моделирование и вычислительные методы" / О. И. Матвиенко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2017. – 209 с. – Библиогр.: с. 139–158. Автореферат

  Разработана математическая модель квазистационарных режимов работы системы подачи и распределения воды, учитывающая стохастический характер объекта управления и окружающей среды и адекватно описывающая процессы транспорта и распределения воды в системах водоснабжения. На базе этой модели впервые сформулирована и решена задача оптимизации квазистационарных режимов работы водопроводных распределительных сетей, включающая в себя задачу оптимального распределения нагрузки между насосными станциями, задачу оптимизации работы квазистационарных режимов работы насосной станции и задачу зонирования. Реализована задача оптимального стохастического управления с дискретным временем магистрального водопровода, отличающаяся от известных введением дополнительных экстремальных и вероятностных ограничений на фазовые переменные. Проведена оценка эффективности разработанных моделей и методов.

 10.        Мерсні Амаль. Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв'язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Мерсні Амаль ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 160 с. – Бібліогр.: с. 146–160. Автореферат

  Застосування методу багатошляхової багатоадресної маршрутизації (ББМ) в телекомунікаційній мережі дозволяє знизити обчислювальну складність реалізації багатошляхової багатоадресної маршрутизації на підставі переходу від розв'язання нелінійної оптимізаційної задачі до послідовності менш складних та розмірних задач лінійної оптимізації. Отримала подальший розвиток математична модель маршрутизації багатоадресних потоків в напрямку підтримки спільного явного резервування канального ресурсу. Це дозволило знизити об'єми використаної пропускної здатності каналів зв'язку при організації спільного явного резервування мережних ресурсів. Удосконалено модель балансування навантаження при багатошляховій маршрутизації в телекомунікаційних мережах з неоднорідною архітектурою, що дозволило покращити якість обслуговування за показником середньої затримки пакетів в телекомунікаційній мережі.

 11.        Мовсесян, Я. С. Вычислительные методы выбора опорных звезд на цифровых изображениях : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математическое моделирование и вычислительные методы" / Я. С. Мовсесян ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2017. – 190 с. – Библиогр.: с. 157–178. Автореферат

  Усовершенствованы вычислительные методы отождествления измерений объектов на серии цифровых изображений за счет использования частичного и полного предварительного отождествления. Это позволяет повысить надежность отождествления и обеспечения погрешностей измерений на уровне требований Центра малых планет касательно точности оценки угловых положений астероидов и обеспечивает среднеквадратическое отклонение измерений положения опорных звезд, которое не превышает 5% масштаба пикселя. Определен метод исследования показателей точности измерений углового положения опорных звезд в пространстве, что позволяет в автоматическом режиме анализировать расширенное множество показателей их точности. Методы внедрены в программном обеспечении автоматизированного обнаружения астероидов и комет на серии кадров CoLiTec.

 12.        Невлюдова, В. В. Технологічне забезпечення якості гнучких структур у виробах електронної техніки : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / В. В. Невлюдова ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 257 с. – Бібліогр.: с. 189–201.Автореферат

  Запропоновано нові конструктивно-технічні рішення випробувальних стендів для дослідження механічних впливів на ГС. Проведено експериментальні дослідження з визначення впливу вібрацій на параметри друкованої котушки індуктивності, а також визначення сил, з якими ГС виривається з ZIF-з'єднувача та розривається під час розтягування. Досліджено механізми пробою ГС. Апробовано новий метод контактування ГС із компонентами ЕТ на основі плаского з'єднувача з нульовою силою вставки, що забезпечує підвищення якості контактування за рахунок створення рівномірного тиску на всі виводи ГС і зниження перехідного опору у контактній зоні порівняно з відомими аналогами. Встановлено технологічний процес виготовлення з'єднувача. Досліджено технологічні режими операцій із формування міжшарових з'єднань і монтажу електронних компонентів на ГС за допомогою ультразвукового зварювання.

 13.        Нечипоренко, А. С. Моделі, методи та інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / А. С. Нечипоренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 420 с. – Бібліогр.: с. 335–371.Автореферат

  Розроблено математичне, інформаційне та технічне забезпечення інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, в основу якого покладено інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах для виявлення неадитивних розладнань та комп'ютерного планування втручань, що надає можливість фахівцям предметних областей отримати необхідний набір кількісних характеристик розладнання і дозволяє уникнути подальших ускладнень. Запропонована інформаційна технологія раннього виявлення неадитивних розладнань дозволяє ідентифікувати їх на ранній стадії, що дає змогу уникнути подальших ускладнень та запобігти аварійним ситуаціям. Комплексне використання розроблених інформаційних технологій раннього виявлення розладнань та планування втручань дозволяє окрім реалізації превентивних заходів отримувати економічний ефект в умовах страхової медицини.

 14.        Обрізан, В. І. Мультіверсний паралельний синтез цифрових структур на основі SystemC специфікації : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи і компоненти" / В. І. Обрізан ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 178 с. – Бібліогр.: с. 161–177. Автореферат

  Запропоновано метод синтезу інтерфейсних структур і протоколів виконання транзакцій RT-рівня на основі аналізу специфікації SoC-архітектури системного рівня, який характеризується використанням двобічної стандартної шини Wishbone обміну даними між функціональними модулями, що дозволяє здійснювати мультіверсне створення компонентів цифрових систем на кристалах. Визначено метод синтезу RTL-моделей функціональностей. Це характеризується однозначним перетворенням C++ і SystemC-описів цифрових блоків системного рівня в алгоритми і структури даних автоматної моделі Мура, заданої синтезованою підмножиною мовних конструкцій VHDL, що дає можливість істотно зменшити час виконання процесів проектування, тестування і верифікації. Удосконалено структури даних. Доопрацьовано метод мультіверсного синтезу керуючих і операційних автоматів, орієнтованих на архітектурні рішення в метриці, що відрізняється мінімальним часом виконання функціональності за рахунок розпаралелювання операцій при обмеженні на апаратні витрати.

 15.        Погорєлов, С. В. Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротових решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / С. В. Погорєлов ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 302 с. – Бібліогр.: с. 267–293. Автореферат

  Розроблено методи абсолютного вимірювання енергії імпульсу та безперервної потужності лазерного випромінювання, методи вимірювання факторів ефективності поглинання, коефіцієнту дихроїзму, методи вимірювання параметрів поляризації болометричними вимірювачами. Досліджені нелінійності характеристики перетворення болометра. Проведено оцінку, а також виключено з результатів систематичні похибки за рахунок температурних залежностей основних фізичних параметрів болометра, нерівномірності розподілу інтенсивності вздовж болометричного елементу, стану поляризації випромінювання при вимірюванні параметрів лазерного випромінювання. Вимірюваними параметрами випромінювання є безперервна потужність, енергія однократних імпульсів, кут напрямку лінійної поляризації, параметри еліптичної поляризації, коефіцієнт нерівномірності розподілу інтенсивності, узагальнена площа, діаметр оптичного пучка та координати його енергетичного центру, а характеристиками – профільні розподіли уздовж певних напрямків.

 16.        Поповська, К. О. Методи оптимізації процесу фрагментації контенту в пірингових файлообмінних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / К. О. Поповська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 176 с. – Бібліогр.: с. 153–163.Автореферат

  Оптимізовано процес фрагментації запрошених файлів децентралізованої пірингової мережі Р2Р і аналізу якості процесу формування файлів при різному режимі їх реплікації і в умовах стаціонарності і нестаціонарності роботи мережі. Оптимізація забезпечує покращення якості надання послуг при передачі медіаконтенту. Розроблена дискретно-неперервна математична модель фрагментації. Показано, що для конкретизації файлів метод лінійного програмування дає кращий результат при паралельному скачуванні декількох фрагментів. Отримана статистика процесу скачування фрагментів для оптимізованої ситуації і без неї. Час скачування в оптимізованих умовах майже в три рази скорочується. Одночасно з цим зменшується дисперсія часу скачування, що дозволяє мінімізувати втрати фрагментів при їх реплікації. Проведено аналіз різних методів планування фрагментів і показано, що втрати фрагментів ростуть пропорційно бітрейту трафіку. Ці втрати можуть бути мінімізовані з урахуванням медіаобізнаності мережі при обліку структури відеоконтенту. Запропоновані рішення щодо оптимізації процесу завантаження забезпечують мінімізацію часу скачування і втрату фрагментів в умовах великих навантажень.

 17.        Проценко, М. А. Технологія виробництва детекторних модулів радіаційного випромінювання : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / М. А. Проценко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 233 с. – Бібліогр.: с. 166–183. Автореферат

  Розроблено модель, з використанням якої встановлено аналітичні взаємозв'язки між структурними, топологічними і електрофізичними параметрами детекторного модуля (ДМ) і гнучких з'єднувальних елементів (ГЗЕ). Досліджено залежності захисту ліній передач ДМ від конструктивних параметрів і технології виготовлення. Виконано оптимальні конструктивно-технологічні рішення ГЗЕ згідно з критеріями мінімізації маси в робочому об'ємі детекторного блоку. Проведено теоретичні та експериментальні дослідження технологічних процесів (ТП) виготовлення багатошарових ГЗЕ з урахуванням усадки матеріалу, похибки геометричних розмірів елементів, клина травлення алюмінію. Визначені оптимальні режими і обрані маршрутні схеми виготовлення ГЗЕ з кроком розташування провідників 50 мкм і менше. Удосконалено ТП ультразвукового зварювання ГЗЕ з безадгезивних алюміній-поліімідних фольгових діелектриків на автоматизованому обладнанні. Це дозволило покращити відтворюваність з'єднань і підвищити продуктивність складання ДМ більш ніж у 10 разів.

 18.        Сергієнко, О. Ю. Розвиток теорії та удосконалення систем автономної навігації мобільних наземних роботів у недетермінованих середовищах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / О. Ю. Сергієнко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 301 с. – Бібліогр.: с. 253–287. Автореферат

  Запропоновано новий метод лазерного зондування простору, що оточує мобільного робота (МР), – метод динамічної тріангуляції, який надає можливість сканування в об'ємному секторі і можливість картографування поверхні перешкоди. Також визначено метод раціональної апроксимації наближенням медіантами, який забезпечує при реєстрації співпадання деякої цілої кількісті інтервалів вимірювання з цілою кількістю еталонних інтервалів без залишку вимірювання частоти сигналу з великою точністю за дуже короткі інтервали часу. Цей метод можливий завдяки використанню вперше запропонованого критерію медіанти чисельником у форматі "ціле число з деякою кількістю нулів". Метод є інваріантним до джиттеру та нестабільності тривалості імпульсів імпульсних послідовностей. Апробовано метод функціонування лазерного сканера системи технічного зору (СТЗ) зі змінним кроком сканування. Удосконалено формування достовірної зони поля зору робота шляхом фільтрації результатів сканування з великими похибками на основі використання алгоритму Левенберга-Марквардта для підвищення розрізняльної здатності СТЗ. Розроблено метод визначення оптимальної траєкторії руху MP в заданому секторі простору за критерієм мінімального шляху і максимальної гладкості траєкторії.

 19.        Стеценко, А. М. Автоматизоване керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підгрунтовому зволоженні з врахуванням збурень : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / А. М. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2015. – 323 с. – Бібліогр.: с. 227–242. Автореферат

  Розроблено метод параметричної ідентифікації коефіцієнта вологопровідності ненасиченої зони ґрунту на основі нейронних мереж. Це дозволило суттєво підвищити точність його визначення. Апробовано метод керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при крапельному зволоженні на основі нечіткої логіки з врахуванням впливу випадкових збурень на об'єкт. Удосконалена структура гідравлічного регулятора вологості кореневого шару грунту двосторонньої дії. Інтелектуальні методи підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності в задачах оптимального керування дозволили зекономити водні та енергетичні ресурси з одночасним забезпеченням отримання планового врожаю сільськогосподарських культур.

 20.        Стиценко, Т. Є. Метод оцінки ефективності захисту медичного персоналу від впливу випромінювань надвисокої частоти : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 "Біологічні та медичні прилади і системи" / Т. Є. Стиценко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 170 с. – Бібліогр.: с. 140–152.Автореферат

  Удосконалено методи оцінки ефективності захисту медичного персоналу від впливу електромагнітного випромінювання, в яких враховуються як паразитні випромінювання, число відбитих хвиль, так і число зовнішніх джерел, що мають випадкові амплітуди і фази. Визначено показники електромагнітного випромінювання в медичних приладах і системах. Знайдена математична модель біологічної системи життєдіяльності і узагальнено критерій ефективності системи. Апробовано параметри багатошарових покриттів при довільних кутах падіння електромагнітної хвилі. Це дозволило розрахувати коефіцієнт поглинання при різних товщинах захисних матеріалів.

 21.        Тамер Абдельмаджід Салех Бані-Амер. Хмарний сервіс-комп'ютинг для тестування і моделювання SoC-компонентів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / Тамер Абдельмаджід Салех Бані-Амер ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 202 с. – Бібліогр.: с. 162–177. Автореферат

  Основними результатами дисертації є: векторні моделі кубітного представлення структур і компонентів цифрових систем, що базуються на адресному кодуванні вхідних сигналів і відрізняються технологічністю та швидкодією побудованих на їх основі процедур синтезу й аналізу; метод інтерпретативного паралельного моделювання компонентів цифрових систем на кристалах, який відрізняється застосуванням автоматної МАТ-моделі, що використовує тільки адресовні структури пам'яті й операції транзакції; методи синтезу тестів і моделювання несправностей, які відрізняються паралельним виконанням логічних регістрових операцій над кубітними покриттями схемних компонентів.

 22.        Тимощук, О. М. Структурний синтез просторово-розподілених надширокосмугових радіометричних комплексів : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / О. М. Тимощук ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 265 с. – Бібліогр.: с. 261–265. Автореферат

  Введено нові та удосконалено ряд наявних визначень, які традиційно використовуються для опису вузькосмугових сигналів, для адекватного визначення фізичної сутності статистичних характеристик надширокосмугових просторово-часових сигналів і алгоритмів їх обробки. Визначено точні явні рішення задач структурного синтезу пасивних надширокосмугових радіотехнічних комплексів високоточного формування радіометричних зображень об'єктів, які розміщені у дальній зоні Фраунгофера, на випадок використання антенних систем з довільним числом елементів. Розроблено метод інверсної просторової фільтрації первинних двовимірних радіометричних зображень, який значно підвищує точність їх відтворення. Досліджено пасивні радіотехнічні комплекси (ПРТК) тривимірного картографування протяжних об'єктів. Запропоновано, синтезовано та ґрунтовно досліджено пасивні радіотехнічні системи тривимірного картографування протяжних об’єктів. Розроблено новий критерій вузько-, широко- та надширокосмуговості для ПРТК, який, на відміну від відомих, передбачає аналіз функції невизначеності пасивного радіометричного комплексу та усуває наявні розбіжності у визначені належності систем до вузько-, широко- та надширокосмугових.

 23.        Хламов, С. В. Вычислительные методы обработки данных для обнаружения объектов с околонулевым видимым движением : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математическое моделирование и вычислительные методы" / С. В. Хламов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2017. – 182 с. – Библиогр.: с. 153–175. Автореферат

  Предложен вычислительный метод выявления околонулевого видимого движения объекта, основанный на критериях значимости скорости видимого движения объекта. В качестве таких критериев используется t-критерий Стьюдента и f-критерий Фишера. Линейная регрессионная модель соответствует прямолинейному равномерному видимому движению объекта. Использование такого метода максимизирует условную вероятность правильного обнаружения околонулевого видимого движения объекта в условиях наблюдений, которые постоянно меняются. Усовершенствован подстановочный вычислительный метод максимально правдоподобного обнаружения околонулевого видимого движения объекта. Найден метод оценки показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения объекта на основе статистического и натурного моделирования. Разработанные вычислительные методы апробированы на практике и внедрены в блоке обнаружения объектов с околонулевым видимым движением программы автоматизированного выявления астероидов и комет CoLiTec, открыто много малых тел Солнечной системы, в том числе комета С/2012 S1 (ISON) – долгопериодическая околосолнечная комета.

 24.        Чакрян, В. Х. Моделі та методи маршрутизації трафіку в телекомунікаційних мережах з урахуванням вимог інформаційної безпеки : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / В. Х. Чакрян ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 191 с. – Бібліогр.: с. 145–161.Автореферат

  Розроблено новий метод оцінки ризику інформаційної безпеки (РІБ) шляхів передачі потоку пакетів (ПП) в телекомунікаційних мережах. При цьому враховуються ефективність та вразливість маршрутизаторів мережі, а також ймовірність здійснення атаки типу відмова в обслуговуванні на маршрутизатори в заданий момент часу. Це дозволило оцінювати ризики порушення конфіденційності, цілісності та доступності потоку пакетів при його передачі по заданому шляху. Отримали подальший розвиток моделі одношляхової та багатошляхової маршрутизації ПП в телекомунікаційних мережах (ТКМ) в умовах кібератак. Новизною моделей є врахування РІБ разом з базовими параметрами в формулах розрахунку метрик шляхів. Використання запропонованих моделей дозволило вибирати шлях передачі ПП в ТКМ на основі критерію «безпека – якість» та знизити ризики порушення конфіденційності, цілісності, доступності та своєчасної доставки транзитного ПП.

 25.        Чумаченко, Д. І. Інтелектуальні мультиагентні технології в епідемічних процесах систем популяційної динаміки : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / Д. І. Чумаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 289 с. – Бібліогр.: с. 178–210. Автореферат

  Розроблено мультиагентну модель популяційної динаміки, засновану на інтелектуальних раціональних агентах, що функціонують в умовах логічної невизначеності. Формалізовано клас епідемічних процесів, заснований на факторах та характеристиках, що впливають на динаміку популяції. Удосконалено метод ідентифікації об'єктів інтелектуальної мультиагентної системи, заснований на частковій спостережуваності простору станів для довільної кількості агентів. Дістав подальший розвиток метод інтелектуального аналізу популяційної динаміки, заснований на нечітких рекурентних моделях, що дозволяє оцінити можливість виникнення хаотичної динаміки модельованої системи.

 26.        Шандренко, Р. В. Вдосконалення систем метеорного радіозв'язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні і телевізійні системи" / Р. В. Шандренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 155 с. – Бібліогр.: с. 135–144. Автореферат

  Для визначення ступеня впливу нерівномірності амплітудно-частотної характеристики метеорного радіоканалу (МРК) розроблено математичну модель, яка враховує характеристики МРК у широкій смузі частот, а також існуючі перешкоди. За результатами моделювання визначені вимоги, що висуваються до шумоподібних сигналів (ШПС) для метеорної системи зв'язку. Цей сигнал має бути дискретно-частотним складаним ШПС із базою від 36 до 64. Частотні складові сигналу мають бути близькі до частоти 40 МГц. В ході використання рекомендованого сигналу, швидкість передачі збільшилася до 140 кбіт/с, що у порівнянні із вузькосмуговими метеорними системами передачі інформції (МСПІ) збільшилася в 7 разів.

 27.        Шубний, О. І. Резонаторні та хвилеводні методи виміру діелектричної проникності слабо та сильно поглинаючих середовищ в мікрохвильовому діапазоні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / О. І. Шубний ; М-во освіти і науки України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 154 с. – Бібліогр.: с. 135–149. Автореферат

  Вперше запропоновано використовувати в активних системах для вимірювання комплексної діелектричної проникності (КДП) генерацію квазіоптичного генератора на 2-й гармоніці. Оптимізовані розміри хвилеводної узгоджувальної комірки – трансформатора імпедансів напівпровідникового діода, розташованого в комірці, і відкритого резонатора. Визначено оптимальну конструкцію дзеркала з узгоджувальною коміркою. Встановлено, що в високодобротних вимірювальних квазіоптичних резонаторах, які оптимізовані по дифракційним втратам на краях дзеркал і омічним втратам, важливим фактором, що впливає на чутливість і точність вимірювань, є втрати на нерезонансне випромінювання і розсіювання резонансного поля на елементах зв'язку резонатора з хвилеводами. Розроблений підхід, що дозволяє досліджувати механізми втрат в квазіоптичних напівпровідникових генераторах. Проаналізовано причини нестабільності резонансної частоти резонаторів типу Фабрі-Перо і розроблений спосіб термостабілізації такого резонатора з метою проведення прецизійних вимірювань діелектричної проникності резонаторним методом.

 28.        Філімончук, Т. В. Методи та інформаційна технологія розподілу завдань в гетерогенних GRID-системах : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Т. В. Філімончук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 180 с. – Бібліогр.: с. 156–172. Автореферат

  Запропоновано модифіковану математичну модель розподілу завдань на обчислювальних ресурсах в GRID-системі, розширені кортежі подання завдань та обчислювальних ресурсів, модифіковано метод Backfill з консервативним резервуванням. Розроблено та впроваджено в імітаційне середовище GRASS метод пошуку розподілу завдань з мінімальним часом виконання пулу завдань та мінімальним простоєм обчислювальних ресурсів. На підставі цих результатів апробовано інформаційну технологію розподілу завдань, яка дає можливість підвищити ефективність використання обчислювальних ресурсів GRID-системи за рахунок зменшення їх простою.


Архив за 2011 р. - 2010 р.