Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2017)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: http://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

 1.        Баган, С. О. Система експрес-діагностики гестозу вагітних : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" / С. О. Баган ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 172 с. – Бібліогр.: с. 137–148. Автореферат

  Розроблена методика експрес-діагностики гестозу під час вагітності дозволяє оцінити стан гемодинаміки за основними діагностичними критеріями та своєчасно виявляти групу підвищеного ризику перинатальних ускладнень в цілях профілактики або зниження ступеню ризику патології. Представлено новий підхід перинатального скринінгу серцево-судинної системи вагітних. Система діагностики гестозу на базі нейронної мережі з використанням пакета прикладних програм Statistica дозволила класифікувати пацієнток з патологією серцево-судиннної системи з досить високим відсотком вірогідності. Синтезована нейронна мережа, що дозволяє класифікувати патології вагітних з використанням нейро-нечіткого моделювання в середовищі Matlab. При внесенні 7 основних параметрів, що характеризують стан вагітної жінки, можна отримати результат у вигляді визначення типу гемодинаміки і ступеня важкості гестозу.

 2.        Бєляєв, О. В. Удосконалення методів обробки сигналів та зображень у мультимедійних стрілецьких тренажерах : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / О. В. Бєляєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 153 с. – Бібліогр.: с. 136–146. Автореферат

  Проаналізовано і досліджено функціонування мультимедійних стрілецьких тренажерів (МСТ) в двох режимах роботи: з лазерним імітатором і з використанням бойової зброї; вибрано математичні моделі корисних сигналів, внутрішніх шумів і перешкод; сформовані вимоги до точності вимірювань кульових утворень і характеристик правильного виявлення сигналів. Методом теорії статистичних рішень синтезовано оптимальний алгоритм виявлення корисного сигналу. Розроблено оптимальний за критерієм максимуму правдоподібності метод оцінювання просторових координат кульових утворень і відміток лазерного променя на зображенні проекційного екрана МСТ. Запропоновано використання методу контурного аналізу зображень для попередньої фільтрації фону з кадрів відеопотоку. Визначено метод обробки зображень в МСТ з використанням слідкування за процесом прицілювання.

 3.        Ємельянов, І. В. Моделі та методи кубітного тестування цифрових пристроїв на основі memory-driven структур даних : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / І. В. Ємельянов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 196 с. – Бібліогр.: с. 149–170. Автореферат

  Визначена модель метричної взаємодії класичного та квантового комп'ютингу, яка характеризується взаємно-однозначною відповідністю за параметрами паралелізму, суперпозиційності та переплутування в обох видах обчислень. Це дає можливість реалізувати квантовий комп'ютинг в класичному виконанні за рахунок збільшення пам'яті. Апробовано метод невизначених коефіцієнтів для мінімізації булевих функцій, який відрізняється від класичного унітарним кодуванням даних для паралельного виконання логічних операцій в цілях отримання двох векторів, відповідних мінімальній диз'юнктивній і кон'юнктивній нормальним формам. Виявлено кубітний метод пошуку дефектів та квантовий метод синтезу тестів для логічних функціональностей за рахунок використання булевих похідних зі змінними на кубітних структурах даних. Отримано квантовий метод моделювання справної поведінки за рахунок memory-driven реалізації кубітних структур даних, що дає можливість використовувати транзакційні адресно-орієнтовані процедури аналізу цифрових пристроїв, які виключають логічні операції.

 4.        Єременко, О. С. Методи управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних телекомунікаційних систем : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / О. С. Єременко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 487 с. – Бібліогр.: с. 405–449. Автореферат

  Вдосконалено та досліджено систему динамічних тензорних моделей QoS- маршрутизації та управління трафіком з формулюванням динамічних умов забезпечення якості обслуговування. Проведено розробку та дослідження моделей і методів відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах. Розроблено методи безпечної маршрутизації та швидкої перемаршрутизації за шляхами, що перетинаються. Проведено оцінку ефективності та розробку науково-методичних рекомендацій щодо практичного використання запропонованих рішень в області забезпечення відмовостійкості та мережної безпеки при управлінні трафіком з підтримкою якості обслуговування в мультисервісних телекомунікаційних мережах.

 5.        Єрьоміна, Н. С. Метод прив'язки безпілотних літальних апаратів з використанням кореляційно-екстремальних систем навігації в умовах появи хибних об'єктів на поточному зображенні : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / Н. С. Єрьоміна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. ут-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 145 с. – Бібліогр: с. 127–140. Автореферат

  Одержав подальший розвиток метод локалізації об'єктів прив'язки кореляційно-екстремальних систем навігації (ОП КЕСН) на поточному зображенні, заснований на виявленні та багатопороговій селекції об'єкта прив'язки на поточному зображенні в умовах появи хибних об'єктів, обумовлених перспективними спотвореннями поверхні візування з високою об'єктовою насиченістю. Розроблено алгоритм локалізації ОП шляхом пошуку фрагмента бінарного поточного зображення з максимальним значенням одиниць, що співпадає з еталонним зображенням. Одержано аналітичний вираз для оцінки ймовірності локалізації ОП. Знайдено метод формування унімодальної вирішальної функції (ВФ), який полягає в підсумовуванні кількості одиниць різних зрізів ВФ та пошуку найбільшого значення, що відповідає повному співпадінню поточного зображення з еталонним.

 6.        Коляденко, О. В. Методи забезпечення електромагнітної сумісності при когнітивному розподілі ресурсів в мережах мобільного зв'язку : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / О. В. Коляденко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 135 с. – Бібліогр: с. 125–135. Автореферат

  Розглянуто і проаналізовано алгоритми кластеризації ресурсів: алгоритм кластеризації, побудований на математичному апараті нейронних мереж Кохонена; алгоритм нечіткої кластеризації на основі Fuzzy Classifier Means (FCM). Кластеризацію ресурсів запропоновано здійснювати за векторами ознак: координати розташування абонентських станцій (АС); запитувані ресурси; доступні ресурси. Розроблено метод забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) при когнітивному розподілі просторово-часового ресурсу в мережах мобільного зв'язку. Метод складається з вибору алгоритму адаптивної антенної решітки та просторово-часового доступу. Апробовано метод забезпечення ЕМС при розподілі частотно-часового ресурсу в мережі мобільного зв'язку. Проведено аналіз ефективності даних алгоритмів.

 7.        Курцев, М. С. Метод планування виконання завдань з управління телекомунікаційними мережами на основі вирішення задач нелінійного булевого програмування : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / М. С. Курцев ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 265 с. – Бібліогр.: с. 161–170. Автореферат

  Розроблено метод оперативного планування розподілу завдань з управління телекомунікаційними мережами, який дозволяє підвищити значення сумарного коефіцієнту важливості виконаних завдань та зменшити час їх обслуговування шляхом вирішення задач нелінійного булевого програмування у кластерах телекомунікаційних систем (ТКС) з використанням Grid-технології. Створена модель функціонування кластера телекомунікаційної Grid-системи. Одержав подальший розвиток метод планування розподілу завдань у кластерах ТКС, який дозволив у порівнянні з існуючими методами дискретної оптимізації суттєво зменшити часову складність планування розподілу завдань у кластерах ТКС, забезпечуючи малу похибку результатів рішення шляхом удосконалення методу вирішення задач нелінійного булевого програмування на основі рангового підходу.

 8.        Міщенко, О. С. Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для цифрового моніторингу та хмарного управління університетом : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / О. С. Міщенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 293 с. – Бібліогр.: с. 236–242. Автореферат

  Запропонована комп'ютингова структура кіберфізичної системи, яка характеризується цифровим метричним моніторингом і хмарним online управлінням, що дає можливість підвищити якість науково-освітнього процесу та зменшити накладні витрати університету. Удосконалено метрику оцінювання соціальної активності студентів та співробітників. Винайдено емоційно-логічні примітиви і схеми кіберсоціального комп'ютингу. Визначено комп'ютингові структури кіберфізичних сервісів, які характеризуються інтерактивною online взаємодією між підсистемами цифрового моніторингу і хмарного управління соціальними групами, що дає можливість зменшити непродуктивні витрати чacy університету.

 9.        Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех. Математичне моделювання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним захистом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 153 с. – Бібліогр.: с. 135–144. Автореферат

  Отримав подальшого розвитку метод побудови і аналізу сингулярної моделі з примежовим шаром шляхом побудови й оцінки точності асимптотичного розв'язку рівнянь для ергатичних систем з динамічним захистом. Удосконалено обчислювальний метод асимптотичного розв'язку задач Коші з різними типами сингулярностей і нестаціонарністю параметрів керування. Визначено аналітичний розв'язок задачі та оцінки значень малого параметра збурення для різних швидкостей шкідливого процесу. Розроблено метод аналізу ступеня стійкості ергатичних систем з урахуванням параметричної оцінки стійкості в колі точок катастроф при пошуку раціональних значень її параметрів. За допомогою чисельного експерименту виявлено наявність необмежених хаотичних рухів в неавтономній системі поблизу періодичного руху відповідної автономної ергатичної системи з захистом при зближенні періодів коливань.

 10.        Невзорова, О. С. Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / О. С. Невзорова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 175 с. – Бібліогр.: с. 155–166. Автореферат

  Вперше запропоновано математичну модель і метод ієрархічно-координаційної міждоменної маршрутизації у програмно-конфігурованій телекомунікаційній мережі (ТКМ). Новизна моделі полягає в тому, що набули нової форми умови збереження потоку для доменів різних типів. Запропоновано трирівневий метод ієрархічно-координаційної маршрутизації в SDN/MPLS. Отримав подальший розвиток дворівневий метод маршрутизації з розподілом канального ресурсу у мережі SDN/MPLS-DiffServ-TE. Застосовано принцип прогнозування взаємодій при забезпеченні збалансованого використання канального ресурсу, що виділяється потокам різних класів в ході їх маршрутизації.


Архив за 2012 р. - 2010 р.