Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2019)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: http://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

  1.        Мірошниченко, Г. А. Математичне моделювання процесів керування електроприводом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / Г. А. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України ; Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 182 с. – Бібліогр.: с. 169–177. Автореферат

    В роботі досліджено наближення вектор-функцій однієї змінної в нормі W 1_2 [0,t] сплайнами першого порядку для розв'язання задачі Коші у вигляді системи лінійних звичайних диференціальних рівнянь та задачі оптимального керування слідкуючим електроприводом. Запропонований метод застосовано для наближеного розв'язання задачі оптимального керування мінімізацією витрат енергії при повороті валу двигуна на заданий кут за даний час з використанням пакету програм в системі комп'ютерної математики MathCAD. Проведено порівняльний аналіз отриманих наближених розв'язків з точними розв'язками, а також наближеними розв'язками, отриманими методом Рунге-Кутти 4-го порядку. Створено нові алгоритми та розширені функціональні можливості програмного продукту для розв'язання задач керування електроприводом. Отримані результати можуть бути використані при створенні пакету програм промислового значення та при конструюванні електроприводів.

  2.        Стоян, Ю. Є. Математичне моделювання та методи розв'язання оптимізаційних задач упаковки довільних багатогранників : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / Ю. Є. Стоян ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 210 с. – Бібліогр.: с. 155–180. Автореферат

    Розроблені конструктивні засоби математичного моделювання обмежень розміщення задачі Optimal Polytopes Packing (ОРР) у вигляді нових класів псевдонормалізованих phi-функцій для моделювання обмежень включення довільних багатогранників у довільний опуклий контейнер з урахуванням мінімально допустимих відстаней і псевдонормалізованих квазі phi-функцій для моделювання обмежень неперетину довільних багатогранників з урахуванням мінімально допустимих відстаней. Залежно від вигляду функції цілі, форми контейнера, різних комбінацій обмежень розглянуто основні реалізації задачі ОРР. Запропоновано cтратегію розв'язку задачі ОРР, яка заснована на методі мультистарту. Визначено ефективні методи побудови допустимих стартових точок та пошуку локальної оптимізації з використанням солвера Interior Point Optimization (IPOPT) для пошуку локальних екстремумів в підзадачах нелінійного програмування.

  3.        Чорна, О. С. Математичне моделювання просторового розподілу сукупності корисних копалин методами інтерлінації матриць-функцій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / О. С. Чорна ; М-во освіти і науки України ; Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 168 с. – Бібліогр.: с. 166–168. Автореферат

    Досліджені методи відновлення матричної функції від трьох змінних між заданою системою ліній, які описують задану систему свердловин; з цього методу як частинний випадок випливає метод відновлення функції трьох змінних між системою заданих ліній, що описують систему свердловин методами поліноміальної, глобальної та сплайн-інтерлінації функцій трьох змінних. Сформульовані і доведені теореми про те, що оператори інтерлінації матричних функцій трьох змінних мають сліди цієї матричної функції в точках кожної із заданих ліній. Запропоновано подальший розвиток методів відновлення функції трьох змінних між системою заданих ліній, що описують систему похилих свердловин методами поліноміальної, глобальної та сплайн-інтерлінації функцій трьох змінних. Проведено обчислення запасів корисних копалин за даними з кернів похилих свердловин.


Архив за 2013 р. - 2010 р.