Приклади бібліографічних описів


Книга одного автора:
Орлов С. А. Программная инженерия. Технологии разработки программного обеспечения : учеб. для вузов / С. А. Орлов. — 5-е изд, обновл. и доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — 640 с. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-496-01917-0.

Турута О. В. Правознавство : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання / О. В. Турута ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2016. — 128 с.


Книга двох авторів:
Белов А. В. Финансы и кредит : учебник / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; Киев. нац. ун-т им. Т. Г. Шевченко. — Киев : Университет, 2004. — 215 с. — Библиогр. : с. 213–215. — ISBN 5-7042-1441-Х.

Niemeyer P. Learning Java / P. Niemeyer, D. Leuck. — 4th edition. — Beijing : O'Reilly, 2013. — 977 p. — ISBN 978-1-449-31924-3.


Книга трьох авторів:
Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; М-во образования и науки Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Фактор, 2000. — 542 с. — (Университетская книга).

Дудар З. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / З. В. Дудар, В. В. Голян, В. І. Каук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2016. — 112 с.

Odersky M. Programming in Scala / M. Odersky, L. Spoon, B. Venners. — 3rd edition. — Walnut Creek : Artima Press, 2017. — 837 p. — ISBN 978-0-9815316-8-7.


Книга чотирьох авторів:
Елементи інформатики : довід. / В. С. Височанський, А. І. Кардаш, В. С. Костєв, В. В. Черняхівський. — Київ : Наук. думка, 2003. — 192 с.


Книга п’яти авторів і більше:
Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання : монографія / О. Г. Аврунін, Є. В. Бодянський, В. В. Семенець та ін. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2018. — 132 с. : іл. — ISBN 978-966-659-235-7.

Коротковолновые антенны : учеб. пособие / Г. З. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др. ; под общ. ред. А. А. Стогния. — 2-е изд. — Москва : Радио и связь, 2003. — 192 с.


Перекладне видання:
Карлберг К. Регрессионный анализ в Microsoft Excel = Regression Analysis Microsoft Excel : пер. с англ. / К. Карлберг. — Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2017. — 400 с. : ил. — ISBN 978-5-9908462-7-2.

Нойман Э. Происхождение и развитие сознания : пер. с англ. / Э. Нойман. — Киев : Ваклер ; Москва : Реал-бук, 1998. — 462 с.


Книги під заголовком:
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область / авт. кол. та упоряд. : Л. Б. Ровчак, І. В.Шуйський, Н. В. Лапчинська та ін. ; Укр. Ін-т Національної Пам'яті, Харків. обл. держ. адміністрація. — Харків : Золоті сторінки, 2018. — 1024 с.

Law in information technology : summary of lectures / comp. by The Ministry of Education and Science of Ukraine ; Kharkiv National University of Radioelectronics, Center for Students Training in Foreign Languages. — Kharkiv : KNURE, 2016. — 44 p.


Багатотомне видання, окремий том:
Посібник для розв'язування задач з вищої математики. Ч. 2 : Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : навч. посіб. / Н. С. Бутенко, О. Г. Нерух, Н. М. Ружицька, Н. П. Стогній ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2018. — 268 с. : іл. — (Помічник з математики ; ч. 2). — ISBN 978-966-659-241-8.

 

Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика : учеб. пособие / И. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. — Москва : Наука, 1982. — 432 с.


Конспекти лекцій:
Конспект лекцій з дисципліни "Технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" / упоряд. : І. Ш. Невлюдов, Н. П. Демська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2016. — 100 с.

Інформаційний менеджмент : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спец. 051 "Економіка" / упоряд. І. А. Шейко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2018. — 132 с.


Методичні вказівки:
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Конструювання мікроелектронної апаратури" для студентів усіх форм навчання галузі знань 0508 "Електроніка" / упоряд. : О. В. Бородін, В. П. Карнаушенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2014. — 40 с.


Статті з журналів:
Гончаров В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1988. — Т. 28, № 12. — С. 1858—1866.

Комп'ютерні науки та ІТ за кордоном // Сучасна освіта. — 2016. — № 11—12. — С. 8—9.

Луніна І. О. Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів / І. О. Луніна, О. С. Білоусова // Економіка України. — 2018. — № 7. — С. 46—58.

Bilash O. M. Electrochemiluminescent detection of labile radical intermediates of electrochemical reactions / O. M. Bilash, Yu. T. Zholudov, M. M. Rozhitskii // Journal of Solid State Electrochemistry. — 2011. — Vol. 15. — P. 2127—2131.


Статті зі збірників, матеріалів конференцій, семінарів (тези доповідей, доповіді) та ін.:
Ваштарев С. Н. Комбинированный метод аутентификации пользователей системы дистанционного обучения / С. Н. Ваштарев, Л. Э. Чалая // Прикладная радиоэлектроника. — 2007. — Т. 6, № 6. — С. 441—446.

Галайченко Е. Н. Использование наночастиц в медицине / Е. Н. Галайченко, Н. Н. Рожицкий // Радіофізика та електроніка : зб. тез. доп. VII Харків. конф. молодих науковців, 12—14 груд. 2007 р. — Харків, 2007. — С. 19.

Гужов В. А. Онтологический подход к построению модели социальной сети «Ученые Украины» / В. А. Гужов, Л. Э. Чалая, А. В. Чижевский // Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии : сб. науч. тр. VI Междунар. науч.-практ. конф., 24—25 мая 2011 г. — Харьков : ХНУРЭ, 2011. — С. 128—129.

Музика К. М. Технологія молекулярного імпринтингу в електрохімічних сенсорах / К. М. Музика, М. М. Рожицький // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке : материалы 16-го Междунар. молодеж. форума, 17—19 апр. 2012 г. — Харьков : ХНУРЭ, 2012. — Т. 1. — С. 284—285.


Збірники наукових праць:
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып. 174 : Всеукр. межведомств. науч.-техн. сб. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол. : В. В. Семенец (гл. ред) и др. — Харьков : ХНУРЭ, 2016. — 72 с.

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут—. Вип. 39 : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів : зб. наук. пр. / редкол. : Л. М. Ульєв (відп. ред.) та ін. — Харків : НТУ ХПІ, 2012. — 183 с.

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4 / М-во Оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації ; редкол. : В. А. Романюк (голов. ред.) та ін. — Київ : ВІТІ, 2017. — 146 с.


Тези конференцій:

Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф., 26—27 верес. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; орг. ком. : А. П. Марченко (голова) та ін. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. — 154 с. — ISBN 978-617-7555-77-2.

Проблеми інформатизації : тези доп. 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 12—13 квіт. 2014 р. / Держ. ун-т телекомуникацій, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Катовицький. екон. ун-т, Харків. н.-д. ін-т технології машинобудування. — Київ : ДУТ, 2014. — 100 с.


Матеріали конференцій:
Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті. Т. 1 : Конференція "Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія" : матеріали 22-го Міжнар. молодіж. форуму, 17—19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків : ХНУРЕ, 2018. — 172 с.

European School of Nuclear Medicine : 52nd Seminar, 28—29 september, 2012, Lviv, Ukraine / EANM European Association of Nuclear Medicine. — Vienna : TANM Educational Facility, 2012. — 226 p.


Офіційні матеріали:
Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 11 черв. 2018 р. (відповідає офіц. текстові). — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 152 с. — (Кодекси України). — ISBN 978-617-673-095-8.

Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України : постанова Кабінету Міністрів України від 15 груд. 2005 р. № 1208 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 51. — С. 54.

Про радіочастотний ресурс України : закон України від 1 черв. 2000 р. № 1770-III // Офіційний вісник України. — 2000. — № 26. — С. 5.

Про телебачення і радіомовлення : закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10.


Стандарти, техніко-економічні та технічні документи:
ДСТУ 3145—95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. — Офіц. вид. — Київ : Держстандарт України, 1995. — 8 с. — (Державний стандарт України).

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. — Вид. офіц. — [Чинний від 2007—07—01]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. 

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях : СН 522—85. — Утв. Госстроем СССР 03.05.86. — Изд. офиц. — Москва : Стройиздат, 1986. — 32 с.

ISO 19115:2014. Geographic information — Metadata. — Published 19—03—2014. — Switzerland : ISO, 2014. — 167 p.


Авторські свідоцтва, патенти:
А. с. 1075140 СССР, МПК 5 G 01 N 27/52. Способ определения потенциалов окисления и восстановления веществ, способных к электрохемилюминесценции / А. И. Бых, А. В. Кукоба, Н. Н. Рожицкий. — № 3512027/18—25 ; заявл. 12.11.82 ; опубл. 23.02.84, Бюл. № 7. — 6 с. : ил.

Пат. 3850 Україна, МПК G 01 N 27/48. Проточно-інжекційна система з електрохемілюмінесцентним детектуванням біорідин / М. М. Рожицький, Н. В. Масолова, К. М. Музика. — № 2004032235 ; заявл. 26.03.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. — 3 с.


Звіти про НДР:
Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики біооб’єктів : звіт про НДР (заключ.) : 255—1 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник М. М. Рожицький. — Харків, 2012. — 340 с.


Дисертації:
Єременко О. С. Методи управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних телекомуні- каційних систем : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Олександра Сергіївна Єременко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 487 с. — Бібліогр.: с. 405—449.


Автореферати дисертацій:
Солодовніков А. С. Інформаційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Солодовніков Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 22 с.


Електронні ресурси:

Віддаленного доступу:
Грищенко Т. Б. Визначення впливу бібліотек [Електронний ресурс] / Т. Б. Грищенко, О. М. Нікітенко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. ректора ун-ту (1988—1991 рр.), д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листоп. 2018 р. / ХДУХТ. — Харків, 2018. — Ч. 2. — С. 279–280. — Режим доступу : http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1615-conf-19-11-18.

Про схвалення Концепції єдиної інформаційно-комунікаційної платформи [Електронний ресурс] : рішення НКРЗІ від 24 січ. 2013 р. № 34. — Режим доступу : www. URL: http://document.ua/pro-shvalennja-koncepciyi-edinoyi-informaciino- komunikaciino-doc130432.html.

Офіційний сайт Наукової бібліотеки ХНУРЕ [Електронний ресурс]. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу : http://lib.nure.ua/?page=1. — 27.12.2018.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 219—р. — Режим доступу : www. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-р. — 17.12.2017.

Веб-аналітика корпоративного рівня [Електронний ресурс] // GoogleAnalytics. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу : https://www.google.com/intl/ru/analytics/. — 21.04.2017

Short base-band pulse receiver [Electronic resource] : pat. 3662316 United States, Int. Cl. H 03 b 3/02 / Robbins K. W. — № 123,720 ; filed March 12, 1971 ; May 9, 1972. — Access mode : www. URL: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1Sect2=HITOFFd=PALLp=1u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htmr=1f=Gl=50s1=3662316.PN.OS=PN/3662316RS=PN/3662316. — 11.10.2012.


Електронна презентація:
Ніколаєнко Н. М. Якісне управління сучасною бібліотекою в умовах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : презентація / Н. М. Ніколаєнко // Нарада — семінар «Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства», м. Харків, 22—25 верес. 2014 р. — Електрон. текстові дані. — Режим доступу: http://hdl.handle.net/123456789/2651. — 30.11.2015.


Дистанційний курс:
Дистанційний курс «Тестування та діагностика комп'ютерних систем та мереж» [Електронний ресурс] / упоряд. Шкіль О. С. ; Відкритий архів ХНУРЕ. — Електрон. вид. — Харків, 2010. — Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/handle/123456789/2810. — 10.03.2016.


Комплекси навчально-методичного забезпечення:
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Технологія програмування" підготовки бакалавра спеціальності 122 — Комп’ютерні науки, спеціалізації "Інформатика" [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розробник О. А. Кобилін. — Харків, 2017. — 368 с. — Режим доступу : http://catalogue.nure.ua/download. — 11.01.2019.


Локального доступу:
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [Електронний ресурс] / USAID, спільна програма Європейського Союзу та Ради Европи "Прозорість та ефективність судової системи України". – Київ : Істина, 2010. — 1 електрон. цифровий диск (CD-ROM). — Систем. вимоги : Windows 98 — Windows 7, Adobe Acrobat ActiveX 4 або Adobe Acrobat 8. — Назва з етикетки диска.

Internet шаг за шагом [Електронний ресурс] : интеракт. учеб. — Электрон. дан. и прогр. — Санкт-Петербург : Питер Ком, 1997. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . — Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. — Загл. с этикетки диска.