Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2019)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

 1.        Адамов, О. С. Моделі і методи захисту кіберпростору на основі аналізу великих даних з використанням машинного навчання : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / О. С. Адамов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 241 с. – Бібліогр.: с. 205–208. Автореферат

  Удосконалено структурно-логічні моделі і методи перевірки кіберпростору для тестування і діагностування шкідливих компонентів, які відрізняються використанням методу дедуктивного паралельного аналізу обчислювальної системи для перевірки та діагностування malware. Розроблено нову модель активного online cyber security комп'ютингу, яка характеризується сигнатурно-кубітним поданням інформації, що дає можливість підвищувати швидкодію процесів моніторингу вхідних потоків malware-даних і управління видаленням деструктивних компонентів. Запропоновано новий метод атрибутивно-орієнтованого розпізнавання URL-адресу з використанням частотних паттернів і метод перевірки поліморфних шкідливих програм на основі врахування контрольних сум Portable Executable секцій у виконуваних файлах і застосування апарату інтелектуального аналізу даних. Впорядковано засоби захисту кіберпростору.

 2.        Аксак, Н. Г. Методи та моделі розподіленої інтелектуальної обробки великих даних у спеціалізованих комп'ютерних системах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / Н. Г. Аксак ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 401 с. – Бібліогр.: с. 300–335. Автореферат

  Запропоновано принцип побудови адаптивної веб-служби та метод персоналізації Інтернет-сервісу. Представлено моделі MapReduce Hadoop для розподіленої нейромережевої обробки великих даних. Обгрунтовано Cloud-Fog-Dew архітектуру для персоналізованих сервіс-орієнтованих систем. Показано доцільність проектування мультиагентної системи оперативного реагування. Удосконалено методологію обробки великих даних нейронними мережами, методи відображення багатовимірних даних у простір малого розміру та методологію розподіленої інтелектуальної обробки зображень досліджуваного об'єкта. Набули подальшого розвитку метод узгодження дій агентів в агентно-орієнтованій системі. Розроблено структури та базові модулі сервіс-орієнтованої комп'ютерної системи екстреного реагування на основі запропонованих моделей і методів.

 3.        Горобець, Ю. М. Вплив складу активаторних домішок на формування структурних дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMo04:Nd3+ і PbWO4:Nd3+ : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / Ю. М. Горобець ; НАН України, Ін-т монокристалів ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 159 с. – Бібліогр.: с. 125–136. Автореферат

  Визначено оптимальний концентраційний склад активаторних домішок і спосіб активації монокристалів вольфрамату і молібдату свинцю для виготовлення лазерних елементів вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) лазерів. Оптимальні умови активації кристалів PbMO4 та PbWO4 дозволили отримати елементи, які поєднують у собі високу хімічну стійкість (в порівнянні з гіроскопічним кристалом Ba(NO3)2 і зрівнянну ефективність лазерної генерації з комерційним кристалом KGd(WO4)2. Розроблений метод вирощування з розплаву більш технологічний і високопродуктивний у порівнянні з розчин-розплавним методом, який застосовується для вирощування кристалів KGd(WO4)2. Тривалість розробленого технологічного циклу вирощування кристалів у ~6 разів коротша.

 4.       Жернова, П. Є. Нечітка кластерізація потоків даних за умов невідомої кількості кластерів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / П. Є. Жернова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 142 с. – Бібліогр.: с. 122–133.  Автореферат

  Вдосконалено метод, заснований на ансамблевому підході, з використанням ядерних самоорганізованих карт Т. Кохонена. Це дозволило завдяки додатковому прихованому ядерному шару нейромережі підвищити розмірність вхідного простору, кластеризувати дані, які є лінійно нероздільними. Розроблено ансамбль нейро-фаззі самоорганізованих карт Т. Кохонена для кластеризації потоків даних, який за допомогою використання вдосконаленого методу С-середніх та додаткового ядерного шару здатний обробляти інформацію, що є лінійно нероздільною, а також обробляти кластери довільної форми. Саме це дозволяє обробляти дані високої розмірності та уникнути ефекту концентрації норм. Визначено ансамбль самоорганізованих карт Т. Кохонена для кластеризації потоків даних високої розмірності, який обробляє інформацію, що надходить на вхід системи з використанням двох підходів: імовірнісного та можливісного.

 5.        Жила, О. В. Метод інтегральних рівнянь у моделюванні асиметричних електромагнітних явищ у неоднорідному середовищі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 "Радіофізика" / О. В. Жила ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 164 с. – Бібліогр.: с. 143–161. Автореферат

  Уперше методом інтегральних рівнянь Вольтера досліджене перетворення електромагнітного імпульсу Ейрі в результаті нормального падіння на межу діелектрика. Показано, що характер поширення відбитого імпульсу та того, що пройшов через межу, контролюється вибором значення стартового параметра. Детально досліджений випадок, коли межа починає рівномірний рух назустріч імпульсу та поступово досягає значення швидкості імпульсу. Розв'язана точна задача про взаємодію імпульсу Ейрі з діелектричним шаром. Проведений аналіз поля в шарі залежно від положення точки спостереження та випадку з однією й двома межами (шаром). Отримані точні вирази, які описують поширення імпульсу Ейрі в діелектричному шарі, межі якого рівномірно рухаються, та проведено порівняння з результатами, отриманими для шару з постійними межами.

 6.        Іваненко, С. А. Визначення незайнятих частотних каналів у когнітивних радіомережах методами виявлення та розпізнавання сигналів в умовах апріорної невизначеності : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / С. А. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 156 с. – Бібліогр.: с. 135–148. Автореферат

  Запропоновано нові методи виявлення незайнятих частотних каналів в когнітивних радіомережах. Отримали подальший розвиток методи виявлення невідомих сигналів, що засновані на зміні імовірнісних властивостей спостережень. Досліджено робочі характеристики спектральних методів виявлення невідомих сигналів з використанням реальних сигналів і шумів у частотному діапазоні, що використовується для когнітивних радіомереж. Вирішена задача розпізнавання заданих сигналів при наявності невідомих сигналів під час радіомоніторингу в когнітивних радіомережах. Використання запропонованих алгоритмів селекції і розпізнавання дозволяє уникнути помилки розпізнавання, коли невідомий сигнал може бути визначений як один з відомих. Використано алгоритм визначення незайнятих частотних каналів для їх надання вторинним користувачами когнітивних радіомереж з використанням некласичних методів виявлення та розпізнавання сигналів в умовах апріорної невизначеності сканування спектру.

 7.        Кобилін, І. О. Нечітка кластерізація часових рядів в інтелектуальному аналізі потоків даних : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / І. О. Кобилін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 158 с. – Бібліогр.: с. 142–152. Автореферат

  Запропоновано метод нечіткої кластеризації, який ефективно працює за умов перетину класів та несхильний до ефекту концентрації норм. Цей метод працює в онлайн режимі з асинхронними нерівномірно квантованими часовими рядами за рахунок використання спеціальної цільової функції. Оцінено послідовний онлайн метод кластеризації багатовимірних часових рядів. Розроблено метод адаптивної ймовірнісної та можливісної кластеризації, що базується на метриці спеціального вигляду, в основі якої лежить аналіз тангенсів кутів нахилу часового ряду. Це дозволило спростити чисельну реалізацію методу та розв'язувати задачу кластеризації нерівномірно квантованих часових рядів і формалізувати розв'язання задачі нечіткої кластеризації коротких часових рядів. Визначено метод робастної адаптивної ідентифікації нестаціонарних часових рядів. Розв'язано практичну задачу на базі розроблених методів кластеризації для вирішення медичної проблеми захворювання серцево-судинної системи.

 8.        Лобзов, Л. Д. Стабілізація збуджуваних ВЧ полів у Н-резонаторі лінійного прискорювача іонів в умовах мультипакторних явищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Л. Д. Лобзов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 138 с. – Бібліогр.: с. 124–134. Автореферат

  Розроблена високочастотна (ВЧ) система для стабілізації аксіально-симетричних полів між трубками дрейфу малогабаритного лінійного прискорювача дейтронів (МЛПД-3), у якій робота потужного підсилювального каналу (ПК) регулюється напругами 2-х незалежних позитивних зворотних зв'язків (ПЗЗ), що відгалужені із резонатора та фідера. На основі аналізу викривлених імпульсів ВЧ напруг лінійного прискорювача іонів (ЛПІ) та загальних вторинно-електронних струмів, що реєструються на виході з нього, метод допоміг зрозуміти, що у ньому існують ще й паразитні вторинно-електронні (ВЕ) розряди на периферії, що унеможливлює зростання ВЧ напруг і полів з найменших значень. Отримала подальший розвиток модель діодного проміжку, шунтованого активним опором вторинно-електронної мультипакції, у складі лампового тріода і окремого резонансного контуру. Встановлено, що умови множення між паралельними електродами електронів вторинно-електронної емісії (ВЕЕ) за межами їх найменших енергій, відсутні. При цьому показано, що у складі ВЧ імпульсу загального електронного струму, що виходить з ЛПІ та реєструється циліндром Фарадея, пристутні електрони ВЕЕ, як з найменшими, так і з більшими значеннями енергій.

 9.        Луханін, В. С. Конструктивні методи розв'язання одного класу крайових задач для нелінійних еліптичних рівнянь : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / В. С. Луханін ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 273 с. – Бібліогр.: с. 212–224. Автореферат

  Виділено клас крайових задач для нелінійних еліптичних рівнянь, які можна подати у вигляді нелінійних операторних рівнянь з монотонним, антитонним чи гетеротонним оператором та для яких доведено існування єдиного додатного розв'язку та побудовано двобічні наближення до нього. Удосконалено метод побудови конусного відрізку при дослідженні крайових задач для нелінійних еліптичних рівнянь, права частина яких перетворюється на нуль на лівому кінці косинусного відрізку. Набув подальшого розвитку метод квазіфункцій Гріна, а також метод дослідження нелінійних крайових задач з двома та більшою кількістю параметрів. Розглянуті методи можуть бути використані для відшукання розв'язків прикладних задач, математичними моделями яких є крайові задачі для нелінійних еліптичних рівнянь.

 10.        Мірошниченко, Г. А. Математичне моделювання процесів керування електроприводом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / Г. А. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України ; Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 182 с. – Бібліогр.: с. 169–177. Автореферат

  В роботі досліджено наближення вектор-функцій однієї змінної в нормі W 1_2 [0,t] сплайнами першого порядку для розв'язання задачі Коші у вигляді системи лінійних звичайних диференціальних рівнянь та задачі оптимального керування слідкуючим електроприводом. Запропонований метод застосовано для наближеного розв'язання задачі оптимального керування мінімізацією витрат енергії при повороті валу двигуна на заданий кут за даний час з використанням пакету програм в системі комп'ютерної математики MathCAD. Проведено порівняльний аналіз отриманих наближених розв'язків з точними розв'язками, а також наближеними розв'язками, отриманими методом Рунге-Кутти 4-го порядку. Створено нові алгоритми та розширені функціональні можливості програмного продукту для розв'язання задач керування електроприводом. Отримані результати можуть бути використані при створенні пакету програм промислового значення та при конструюванні електроприводів.

 11.        Новосельцев, І. В. Методи та засоби розпізнавання змін властивостей об'єкта за зображенням на основі штучних нейронних мереж : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / І. В. Новосельцев ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 177 с. – Бібліогр.: с. 148–161 Автореферат

  Отримав подальший розвиток нейромережевий метод класифікації зображень на основі згортальних нейронних мереж з використанням у різних шарах різних функцій активації і робастного навчання параметрів мережі. Визначений подальший розвиток нейромережевого методу розпізнавання зміни параметрів зображень на прикладі меланоми з використанням мереж неокогнітронних імовірнісних мереж (PNN) і згорткових нейронних мереж (CNN), на основі яких розроблені нейромережевий метод контролю зміни розмірів шкірного утворення і розпізнавання неоднорідності забарвлення шкірних змін. Програмно реалізована нейромережева система визначення неоднорідності забарвлення, яка складається з ансамблю PNN і CNN, що дозволяє підвищити точність діагностування, зменшити час навчання, знизити ризик надмірності навчання та полегшує лікареві постановку діагнозу.

 12.        Столбовий, М. І. Технологія відеореферування на основі кластеризації для інформаційного пошуку : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / М. І. Столбовий ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 165 с. – Бібліогр.: с. 141–159. Автореферат

  Введено методи і моделі виявлення змін властивостей векторних і матричних зашумлених сигналів на основі ансамблю адаптивних моделей з власними алгоритмами ідентифікації з різною глибиною пам'яті та on-line процедури нечіткої кластеризації. Це забезпечує часову сегментацію як для повільних, так і для стрибкоподібних змін змісту відео. Нa основі гібридизації ієрархічного агломеративного і нечіткого підходів для динамічного відеореферування запропонований метод кластеризації багатовимірних часових рядів різної довжини в умовах невідомої кількості класів і можливості їх взаємного перетину. Також адаптована кластеризація послідовностей відеоданих, яка заснована на використанні модифікованої ітеративної динамічної часової деформації і подальшої кластеризації редукованих часових рядів на основі матричної нечіткої кластеризації на базі гармонійних K-середніх.

 13.        Стоян, Ю. Є. Математичне моделювання та методи розв'язання оптимізаційних задач упаковки довільних багатогранників : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / Ю. Є. Стоян ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 210 с. – Бібліогр.: с. 155–180. Автореферат

  Розроблені конструктивні засоби математичного моделювання обмежень розміщення задачі Optimal Polytopes Packing (ОРР) у вигляді нових класів псевдонормалізованих phi-функцій для моделювання обмежень включення довільних багатогранників у довільний опуклий контейнер з урахуванням мінімально допустимих відстаней і псевдонормалізованих квазі phi-функцій для моделювання обмежень неперетину довільних багатогранників з урахуванням мінімально допустимих відстаней. Залежно від вигляду функції цілі, форми контейнера, різних комбінацій обмежень розглянуто основні реалізації задачі ОРР. Запропоновано cтратегію розв'язку задачі ОРР, яка заснована на методі мультистарту. Визначено ефективні методи побудови допустимих стартових точок та пошуку локальної оптимізації з використанням солвера Interior Point Optimization (IPOPT) для пошуку локальних екстремумів в підзадачах нелінійного програмування.

 14.        Худов, В. Г. Методи тематичного сегментування зображень з бортових систем оптико-електронного спостереження на основі мурашиних алгоритмів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / В. Г. Худов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 331 с. – Бібліогр.: с. 225–254. Автореферат

  Удосконалено метод тематичного сегментування зображень з бортових систем оптико-електронного спостереження (OEC) на основі мурашиного алгоритму, у якому враховані особливості формування зображення. Для тематичного сегментування застосовується мурашиний алгоритм, а сегментування зображення зведено до розрахунку цільової функції, сукупності ділянок руху агентів, концентрації феромону на маршрутах руху агентів, що підвищує якість обробки зображень. Отримав подальший розвиток метод багатомасштабної обробки зображень з бортових систем ОЕС. Впорядковано прикладну інформаційну технологію тематичного сегментування зображень з бортових систем ОЕС, в якій передбачається визначення кількості та масштабності зображень, кольорового простору представлення зображень, виділення каналів яскравості кожного кольорового простору.

 15.        Чопоров, С. В. Математичне моделювання та аналіз форм об'єктів у САПР машинобудування : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт" / С. В. Чопоров ; М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 352 с. – Бібліогр.с. 298–347. Автореферат

  Запропоновано будувати математичні моделі форм об'єктів у системах автоматизованого проектування (САПР) машинобудування на базі функціонального підходу, який заснований на використанні неявних функцій. Розроблено гібридний підхід, який дозволяє поєднувати примітиви, що задані неявними функціями, з примітивами, які задані власними границями (наприклад, поверхнями Безьє). Використано методи, які можна застосовувати для побудови дискретних моделей (включно адаптивні) об'єктів з використанням елементів довільної форми, методи згладжування дискретних моделей форм об'єктів машинобудування. Виготовлено шаблони проектування САПР на базі дискретних моделей форм об'єктів. Спрямовано можливі реалізації розроблених методів у паралельних комп'ютерних системах, а також проблемно-орієнтовану мову для моделювання та аналізу форм об'єктів, їх поведінки з використанням методу скінченних елементів.

 16.        Чорна, О. С. Математичне моделювання просторового розподілу сукупності корисних копалин методами інтерлінації матриць-функцій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / О. С. Чорна ; М-во освіти і науки України ; Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 168 с. – Бібліогр.: с. 166–168. Автореферат

  Досліджені методи відновлення матричної функції від трьох змінних між заданою системою ліній, які описують задану систему свердловин; з цього методу як частинний випадок випливає метод відновлення функції трьох змінних між системою заданих ліній, що описують систему свердловин методами поліноміальної, глобальної та сплайн-інтерлінації функцій трьох змінних. Сформульовані і доведені теореми про те, що оператори інтерлінації матричних функцій трьох змінних мають сліди цієї матричної функції в точках кожної із заданих ліній. Запропоновано подальший розвиток методів відновлення функції трьох змінних між системою заданих ліній, що описують систему похилих свердловин методами поліноміальної, глобальної та сплайн-інтерлінації функцій трьох змінних. Проведено обчислення запасів корисних копалин за даними з кернів похилих свердловин.

 17.        Юр'єв, І. О. Методи, моделі та інформаційна технологія управління системою надання IT-сервісів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / І. О. Юр'єв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 200 с. – Бібліогр.: с. 175–200. Автореферат

  Розроблено категорно-функторну модель IT-сервісів із запитами на зміну функціональних вимог, яка відповідно до функціональних вимог в рамках запитів на зміну на структурному рівні описує наявність IT-сервісів інформаційної системи, що дозволяє автоматизувати пошук IT-сервісів відповідно до функціональних вимог кінцевих користувачів. Удосконалено метод оцінювання інфраструктури підприємства, який відрізняється від існуючих запропонованим комплексним показником, що поєднує кількісну оцінку витрат і експертну оцінку компонентів оновленої інфраструктури підприємства, що дозволяє комплексно оцінити його інфраструктуру та сформувати рекомендації щодо застосування обраного IT-сервісу.


Архив за 2014 р. - 2010 р.