Онлайновий покажчик дисертаційних робіт, які захищені в ХНУРЕ (2010-2021)

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик «Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010)», присвячений 80-річчю з дня заснування ХНУРЕ. Це видання відображує бібліографічні описи дисертаційних робіт із фонду бібліотеки, які були захищені у нашому університеті з 1965 р. по червень 2010 р.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965–2010) [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 332 с.

Оскільки до фонду бібліотеки продовжують надходити нові дисертації, ми пропонуємо користувачам ознайомитися з онлайн-версією доповнення до друкованого видання покажчика, яка з 2010 року буде у міру надходження нових документів наповнюватися в інтерактивному режимі.

Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки [Електронний ресурс] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажчик : [продовження однойменного друкованого видання з липня 2010 р.] / упоряд. Л. М. Чижевська. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – Режим доступу : www.Url: https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod/on-line-ukaz

 1.        Василенко, Т. О. Методи розпізнавання WI-FI пристроїв шляхом врахування їх індивідуальних ознак для підвищення захищеності мережі : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / Т. О. Василенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 145 с. – Бібліогр.: с. 131–140. Автореферат

  Для врахування параметрів фізичного рівня запропоновано спільно з системами виявлення вторгнень використовувати метод ідентифікації користувачів мережі за спектрами їх пристроїв та за рівнем потужності, що дозволить виявити атаки типу «man in the middle», «абонент-шахрай» і «помилкова точка доступу », а так само сприяє визначенню місцеположення джерела при атаці « глушіння ». Для реалізації ідентифікації розроблені методи порівняння спектрів різних пристроїв, основані на обчисленні середнього квадрату різниці і на обчисленні коефіцієнтів асиметрії їх кореляційних функцій. Показано, що середній квадрат різниці (СКР) спектральних відліків для шаблону і відповідного йому пристрою істотно менше, ніж для чужих пристроїв, а коефіцієнт асиметрії однозначно розрізняє різні пристрої при будь-якому відношенні сигнал/шум, але допускає помилки при порівнянні пристроїв однакових моделей. Для визначення місцеположення запропоновано використовувати радіокарти. Експериментально показано, що похибка даного методу становить 2,5 метра. Показано результати моделювання шумового середовища, що дозволило порівняти спектри приладів у близьких до реальних умовах. Для методу СКР спектри різних пристроїв відрізняються з імовірністю 0,999 (із відношенням сигнал/шум 30 дБ або більше.) Для методу, основаного на коефіцієнті асиметрії, здатність розпізнавання підтримується до відношення сигнал/шум 10 дБ з тією ж ймовірністю.

 2.        Власенко, О. М. Методи та моделі інтелектуалізації процесів оперативного аналізу ризиків на основі м'яких обчислень : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / О. М. Власенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 139 с. – Бібліогр.: с. 121–133. Автореферат

  Запропоновано п'ятишарову гібридну нейро-фаззі модель з багатовимірними гаусіанами у консеквентному шарі та швидкий метод її навчання з варіантами на базі квадратичної похибки та спеціалізованого критерію, що характеризується високою точністю, швидкістю обробки та обчислювальною швидкодією у процесі навчання за рахунок зменшення налаштованих параметрів моделі. Визначено ансамбль гібридних нейро-фаззі моделей з багатовимірними гаусіанами у консеквентному шарі та метод його синтезу, що характеризується зменшеною похибкою навчання, покращеними узагальнюючими можливостями та спрощеною процедурою селекції гіперпараметрів. Удосконалено метод навчання нейро-фаззі моделей та їх ансамблів застосуванням емпіричної модової декомпозиції, що відрізняється від аналогів можливістю зниження рівня шуму у даних. Набув подальшого розвитку метод побудови ієрархічних знання-орієнтованих нечітких систем, що на відміну від існуючих методів дозволяє опрацьовувати малоймовірні критичні значення у задачах оперативного аналізу ризиків.

 3.        Газі Фараж Хамдан Бані Халед. Технологія виробництва електрохемілюмінесцентного сенсорного елементу для визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технолоогія, обладнання та виробництво електронної техніки" / Газі Фараж Хамдан Бані Халед ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 165 с. – Бібліогр.: с. 143–157 Автореферат

  Набув подальшого розвитку метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) для створення наношарів з неленгмюрогенними молекулами, такими, як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), який відрізняється від відомих методів: використанням апарату квантово-хімічних досліджень ; визначенням та врахуванням додаткових вагомих факторів впливу на процес створення ЛБ-плівок сенсорного елемента з ПАВ. Визначено вагомі фактори впливу на процес створення сенсорного елемента для чутливого визначення ПАВ, а саме: тип матриці, кількість перенесених на підкладку моношарів бінарних систем "ПАВ: матриця", поверхневий тиск, за якого здійснюється перенесення моношарів на підкладку; тип перенесення моношару на підкладку; гідрофільність/гідрофобність поверхні; наявність електрохімічної передобробки електроду перед нанесенням шарів; енергія взаємодії в комплексі "ПАВ: амфіфільна речовина"; тип та концентрація речовини-співреагенту.

 4.        Гнатюк М. О. Розвиток методу інтегральних рівнянь часткових областей, що перетинаються, для розв'язання хвилеводних задач дифракції : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 «Радіофізика» / М. О. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Дніпро, 2021. – 148 с. – Бібліогр.: с. 134–148. Автореферат

  Набув подальшого розвитку метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) для створення наношарів з неленгмюрогенними молекулами, такими, як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), який відрізняється від відомих методів: використанням апарату квантово-хімічних досліджень ; визначенням та врахуванням додаткових вагомих факторів впливу на процес створення ЛБ-плівок сенсорного елемента з ПАВ. Визначено вагомі фактори впливу на процес створення сенсорного елемента для чутливого визначення ПАВ, а саме: тип матриці, кількість перенесених на підкладку моношарів бінарних систем "ПАВ: матриця", поверхневий тиск, за якого здійснюється перенесення моношарів на підкладку; тип перенесення моношару на підкладку; гідрофільність/гідрофобність поверхні; наявність електрохімічної передобробки електроду перед нанесенням шарів; енергія взаємодії в комплексі "ПАВ: амфіфільна речовина"; тип та концентрація речовини-співреагенту.

 5.        Грецьких, Д. В. Розвиток теорії систем безпровідної передачі енергії : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" / Д. В. Грецьких ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 314 с. – Бібліогр.: с. 268–299. Автореферат

  Розроблено нелінійну математичну модель електродинамічного рівня системи безпровідної передачі енергії (БПЕ) на основі теорії багатовходових антен з нелінійними характеристиками. Ця модель має достатню універсальність та гнучкість, тобто дозволяє проводити аналіз й оптимізацію систем БПЕ, в яких використовуються різні тexнoлогії передачі енергії та їх окремі підсистеми і пристрої. Удосконалена теорія передавальних антен з нелінійними характеристиками для зони Френеля. Теоретично доказані умови застосування наближення нескінченних решіток для аналізу великоапертурних ректенних решіток. На основі отриманого доказу розроблена методика аналізу великоапертурних ректенних решіток, які збуджуються електромагнітним полем з нерівномірним амплітудним розподілом. На прикладі моделювання системи БПЕ з передавальною багатопозиційною системою випромінювачів наведена послідовність проектування великоапертурних ректенних решіток, розроблені практичні рекомендації побудови ефективних схем збору потужності постійного струму ректени, сформульовані подальші напрямки розвитку теорії та практики побудови систем БПЕ і їх ректен.

 6.        Євсєєв, В. В. Методи та моделі кібер-фізичного керування процесами в організаційно-технічних виробничих об'єктах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. В. Євсєєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 405 с. – Бібліогр.: с. 335–366. Автореферат

  Запропонована архітектурно-логічна модель декомпозиції кіберфізичного керування процесами в складних організаційно-технічних об'єктах. Вона дає можливість уявити керування процесом у вигляді єдиного інформаційного простору, що об'єднує в собі фізичні, кібернетичні і стратегічні складові. Логічно узгоджені послідовності прийняття рішень дозволили реалізувати технологію «Digital Twins». Удосконалено метод представлення структурних системних моделей кіберфізичного керування та метод синтезу алгоритмів функціонування кіберфізичного керування. Розроблена модель формалізації кібернетичної складової організаційно-технічного об'єкта, з представленням людино-машинного інтерфейсу (ЛМІ) у вигляді взаємопов'язаних багаторівневих Graphical User Interface (GUI) елементів, з урахуванням параметрів і подій, що дозволило автоматизувати реалізацію заданих функцій. Реалізовано представлення адитивного кібер-дизайну, за рахунок автоматизації процесу реалізації подій GUI елементів у вигляді фрагментів програмного коду. Розвинуто методологію сигнально-кодової конструкції. Впроваджено синтаксичну і семантичну моделі декларативної мови визначення і маніпулювання даними предметної області.

 7.        Жолудов, Ю. Т. Електрохемілюмінесцентні сенсори на основі модифікованих функціональних електродів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 "Фізика приладів, елементів та систем" / Ю. Т. Жолудов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 359 с. – Бібліогр.: с. 297–347. Автореферат

  Досліджено фізичні прорцеси, що протікають в електрохемілюмінесцентих (ЕХЛ) сенсорах для хімічного аналізу, з робочими електродами, модифікованими функціональними покриттями різної структури та складу. Проведено експериментальне дослідження вольтамперних та ЕХЛ властивостей електродів, модифікованих полімерними плівками, що містять органічні люмінофори, напівпровідникові квантові точки, вуглецеві нанотрубки, а також леговані електропровідні алмазоподібні електроди. Експериментально досліджено новий співреагент тетрафенілборат іон, що є особливо ефективним для збуджених ЕХЛ на модифікованих електродах з інкорпорованими люмінесцентними частками. Проведено розрахунки дифузійної кінетики в тонкошаровій кюветі ЕХЛ сенсора та локалізації енергії збудження на поверхні модифікованих електродів, що містять люмінофори. Визначено новий метод лазерної генерації флуоресцентних напівпровідникових квантових точок для використання в ЕХЛ системах.

 8.        Ілюнін, О. О. Синтез автоматизованої системи інтелектуального керування процесом безперервного травління смугової сталі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / О. О. Ілюнін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 191 с. – Бібліогр.: с. 168–179. Автореферат

  Запропоновано радіально-базисні нейромережеві моделі, призначені для роботи в контурах автоматизованої системи інтелектуального керування процесом безперервного травління смугової сталі. Ці моделі дозволили адекватно описати технологічний процес безперервного травління смугової сталі в нестаціонарних умовах функціонування за наявністю невизначеностей. Встановлено регулятор температури, що дозволяє адаптивно коригувати температуру розчину з урахуванням впливу змін складу травильного розчину для підтримання регламентованої швидкості процесу. Визначено метод ідентифікації стану компонентів травильного розчину, що використовує нечітку кластеризацію для автоматизованого контролю вмісту мультігідратів у травильному розчині. Удосконалено процес ідентифікації дефектів поверхні смугового прокату з використанням нечіткої кластеризації. Це дозволило автоматизувати контроль якості кінцевого продукту та визначати параметри тиску подачі травильного розчину в сопла попереднього зрошування. Апробовано метод оцінювання якості функціонування технологічної лінії травлення, який використовує кластеризацію факторів технологічного процесу з урахуванням їх взаємних впливів.

 9.        Ковшар, В. О. Оцінювання ефективності функціонування регіональних підсистем радіомоніторингу з контролю використання радіочастотного ресурсу : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / В. О. Ковшар ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 166 с. – Бібліогр.: с. 145–157. Автореферат

  Проведено інформаційно-аналітичні дослідження за принципами побудови, структурою, функціями, важливістю завдань, технічним оснащенням і об'єктами радіомоніторингу національних систем радіочастотного моніторингу (СРЧМ). На підставі цих систем сформульовано задачу оцінювання ефективності ведення радіочастотного моніторингу (РЧМ) підсистемами і станціями радіоконтролю (СРК). Також створено науково-методичний апарат оцінювання техніко-виробничої ефективності функціонування СРЧМ, що включає вдосконалений системно-методологічний підхід, просторово-частотно-часовий (space-frequency-temporal -SFT) метод охоплення РЧМ випромінювань радіоелектронних засобів (РЕЗ), методику розрахунку з єдиною системою показників і критеріїв ефективності. Розроблено програмно-алгоритмічне забезпечення для автоматизації розрахунку інтегральних техніко-виробничих і часткових виробничих показників ефективності ведення радіочастотного моніторингу станцій радіоконтролю, регіональної підсистеми радіочастотного моніторингу і системи радіочастотного моніторингу в цілому.

 10.        Ларченко, Б. Д. Моделі та методи проектування апаратних біт-потокових online-обчислювачів елементарних математичних функцій : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / Б. Д. Ларченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 175 с. – Бібліогр.: с. 145–159. Автореферат

  Удосконалено математичні моделі біт-потокових online-обчислювачів лінійних, степеневих, дробово-раціональних функцій та функцій добування кореня методом формування приростів висхідних ступінчастих функцій з мінімізацією похибки обчислень. Знайдено математичні моделі online-обчислювачів ірраціональних функцій, що представлені декомпозицією отриманих математичних моделей обчислювачів елементарних функцій. Отримали подальший розвиток методи побудови архітектурних моделей біт-потокових online-обчислювачів шляхом використання базових конвеєрних структур. Це дозволило застосувати єдиний підхід до їх автоматизованого синтезу з використанням мов опису апаратури. Розроблено HDL-моделі обчислювачів у формі автоматного шаблону, що моделюються і синтезуються засобами САПР цифрових пристроїв на платформі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Працездатність апаратної моделі підтверджено перевіркою результатів за допомогою верифікації поведінкової моделі, автоматизованим синтезом та імплементацією в ПЛІС Xilinx.

 11.        Мурадова Вюсаля Худашірін Кизи. Моделі та інструментальні засоби для експертного оцінювання якості знань в системах дистанційного навчання : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / Мурадова Вюсаля Худашірін Кизи ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 169 с. – Бібліогр.: с. 152–166. Автореферат

  Запропоновано інформаційну технологію побудови освітнього простору в системах дистанційного навчання, засновану на використанні модульної структури інструментальних засобів, яка враховує індивідуальні вимоги та особливості учасників дистанційного навчання. Це дозволяє підвищити ефективність процесів формування та експертного оцінювання якості знань. Отримав подальший розвиток метод визначення інтегральної оцінки якості знань на основі штучних нейронних мереж, що дозволяє прогнозувати параметри процесів формування знань та експертного оцінювання в системах дистанційного навчання. Впорядковано концептуальну модель освітнього простору та розроблено інформаційну технологію, яка дозволяє створювати програмне забезпечення оцінювання знань в системах дистанційного навчання.

 12.        Олійник, А. О. Методи синтезу діагностичних моделей на основі обчислювального інтелекту : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / А. О. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Запорізька політехніка", Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 439 с. – Бібліогр.: с. 357–396. Автореферат

  Досліджено процес синтезу діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж. Запропоновано стохастичний метод синтезу моделей на основі дерев розв'язків, який використовує інформацію про інформативність ознак, складність синтезованого дерева, а також точність його розпізнавання. Розроблено стохастичний метод видобування чисельних асоціативних правил та метод синтезу продукційних правил на основі негативного відбору для випадку нерівномірного розподілу екземплярів класів вибірки. Визначено паралельний метод видобування продукційних правил на основі обчислювального інтелекту. Надано критерії оцінювання інформативності ознак та паралельний стохастичний метод редукції даних. Знайдено модель подання стохастичного пошуку у ярусно-паралельній формі для параметричного синтезу нейро-нечітких мереж. Апробовано метод параметричної ідентифікації нейро-нечітких мереж на основі паралельного випадкового пошуку. Отримано метод донавчання діагностичних нейро-нечітких моделей.

 13.        Онуфрієв, Ю. Д. Технологія виробництва радіаційно-стійких сцинтиляційних детекторів для фізичних експериментів : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / Ю. Д. Онуфрієв ; НАН України, Ін-т сцинтиляційних матеріалів ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 143 с. – Бібліогр.: с. 127–138. Автореферат

  Розроблений радіаційно-стійкий відбивач світла, що забезпечує коефіцієнти відбивання 88-92% в діапазоні довжин хвиль 400-88 нм під час радіаційних навантажень до 100 Мрад та дозволяє вкривати сцинтиляційні елементи великої площі. Визначено конструктивні параметри сцинтиляційного шару з гранул YSO:Ce та YAGG:Ce, отриманих методом твердофазного синтезу, введених у радіаційностійку оптично прозору основу, що забезпечують оптимальне світлозбирання. Встановлено технологічні процеси виготовлення радіаційно-стійких сцинтиляційних елементів на основі композиційних сцинтиляторів, що містять гранули YSO:Ce або YAGG:Ce, для різних значень радіаційних навантажень для випадків, коли фотоприймач винесено за межі зон радіаційних навантажень та коли фотоприймач безпосередньо з'єднано із сцинтиляційним елементом. Удосконалено технологічні процеси створення радіаційно-стійких сцинтиляційних детекторів великої площі на основі сцинтиляційних елементів з композиційних або пластмасових сцинтиляторів. Виготовлено прототипи сцинтиляційних детекторів великої площі.

 14.        Павлишенко, Б. М. Методи інтелектуального аналізу консолідованих даних для підтримки прийняття рішень : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / Б. М. Павлишенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 407 с. – Бібліогр.: с. 315–349. Автореферат

  Розроблені методи моделювання, формування аналітичних ознак, інтелектуального аналізу табличних і текстових консолідованих даних для підвищення точності, достовірності та інформативності результатів аналізу, які використовуються для підтримки прийняття рішень в інформаційно-аналітичних системах. Застосовано метод оптимізації прогнозної аналітики часових рядів з використанням стекінгового об'єднання та відбору різнотипних моделей на основі лінійної регресії Least Absolute Shrinkage Selection Operator (LASSO) та байєсівської регресії. Проаналізовано поєднання байєсівської, лінійної та машино-навчальної логістичних регресій у задачах виявлення технічних відмов. Розглянуто оптимізацію послідовності дій інтелектуального агента в задачах аналітики попиту з використанням глибокого Q-навчання та імітаційного моделювання середовища. Використано модель векторного представлення текстових даних, у просторі семантичних та тематичних полів. Визначено метод виявлення додаткових аналітичних ознак на основі лексемних поєднань у семантичних структурах текстових масивів. Запропоновано модель семантичних концептів текстових масивів на основі теорії аналізу формальних концептів.

 15.        Погорелов, А. В. Обчислювальні методи визначення положення об'єктів у просторі за даними цифрових зображень : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / А. В. Погорелов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 206 с. – Бібліогр.: с. 176–195. Автореферат

  Вперше запропоновано обчислювальний метод сегментації зображень об'єктів на цифрових зображеннях, що дозволяє здійснювати сегментацію різних типів зображень локальних об'єктів (одиночних, компактної групи, протяжних). Удосконалено метод оцінювання параметрів фонової підкладки цифрового зображення об'єкта при наявності аномальних пікселів, що сприяє показникам точності оцінки положення об'єктів у просторі. Отримали подальший розвиток обчислювальні методи оцінки кутового положення об'єктів у просторі, що дозволило поліпшити якість апроксимації аберації та підвищити загальну точність визначення координат об'єктів. Розроблені обчислювальні методи апробовані на практиці і впроваджені в програмному комплексі автоматизованого виявлення астероїдів і комет CoLiTec.

 16.        Романовський, С. К. Оптичні методи контролю радіаційно-технологічних процесів на прискорювачах електронів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / С. К. Романовський ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 144 с. – Бібліогр.: с. 133–144. Автореферат

  Отримано аналітичні вирази для опису механізмів випромінювання, а також умов застосування сигналу катодолюмінісценції (КЛ) для діагностики режиму радіаційної обробки технічних діелектричних матеріалів. Для ряду поширених технічних матеріалів встановлено та експериментально підтверджено лінійну залежність між інтенсивністю сигналу КЛ і величиною потужності поглиненої дози електронного випромінювання. Проведено експериментальне дослідження залежності інтенсивності сигналу люмінесценції від струму пучка, енергії електронів і товщини КЛ радіатора. Розроблені методика та набір технічних засобів для визначення в on-line режимі розподілу поглиненої дози на поверхні об'єкта, оброблюваного високоенергетичним сканованим пучком електронів великої потужності. Виготовлена та використана при проведенні радіаційних випробувань пірометрична система, яка забезпечила вимір в on-line режимі розподілу температури ділянки надкритичної водної петлі в умовах впливу на неї пучка електронів великої потужності.

 17.        Сичова, О. В. Автоматизація процесів з'єднання фотонно-кристалічних волокон : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / О. В. Сичова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 202 с. – Бібліогр.: с. 177–188. Автореферат

  Розроблено метод автоматизованого позиціювання двох фотонно-кристалічних волокон, заснований на врахуванні куту взаємного повороту волокон навколо їх поздовжньої осі, що дає змогу враховувати структуру модового поля волокна в процесі з'єднання та зменшити оптичні втрати. Отримав подальший розвиток метод визначення координати центру перерізу фотонно-кристалічного волокна, який відрізняється від відомих застосуванням до сформованого при поперечному зондуванні світловим променем фотонно-кристалічного волокна одновимірного розподілу оптичного поля процедури автозгортки. Це дає змогу підвищити точність визначення розташування волокна. Удосконалено математичне забезпечення автоматизованої системи керування процесом з'єднання фотонно-кристалічних волокон (ФКВ) за рахунок обгрунтування методів поперечного та поздовжнього оптичного контролю об'єкту, врахування особливостей оптико-геометричної структури фотонно-кристалічних волокон. Практичне значення отриманих результатів підтверджено забезпеченням низького рівня оптичних втрат у з'єднаннях ФКВ за рахунок використання нових методів їх автоматизованого позиціювання за лінійними координатами та за кутом взаємного повороту.

 18.        Сніжко, Д. В. Концепція побудови сенсорних систем з використанням нанофотонних та наноелектрохімічних технологій : дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / Д. В. Сніжко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 393 с. – Бібліогр.: с. 330–375. Автореферат

  Запропоновано концепцію побудови надшвидкого потенціостату для реалізації високошвидкісних методів електрохімічного аналізу з використанням мікро-, ультрамікро- та наноелектродів як сенсорів, яка базується на принципах внутришньокаскадних зв'язків, компенсації омічного падіння в модулі перетворення струм-напруга та застосування режиму повторювача на високих частотах для підсилювача, що керує протиелектродом сенсора. Набув подальшого розвитку метод надшвидкої вольтамперометрії, що включає дослідження використання мікроелектродів та наноелектродів для електрохімічних досліджень. Отримав широкого розвитку метод хемілюмінесценції, що включає розробку нових композицій та застосування нанотехнологічного п'єзоелектричного активатора аналітичної хемілюмінесцентної реакції. Це дозволило розробити методики визначення біологічнозначущих компонентів рідких проб, таких як аскорбінова кислота, супероксиддисмутаза, гемін, тирозиназа.

 19.        Чала, О. О. Технологічне забезпечення якості підкладок функціональних компонентів мікрооптоелектромеханічних систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" / О. О. Чала ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 157 с. – Бібліогр.: с. 124–136. Автореферат

  Розроблено моделі та метод забезпечення якості підкладок функціональних компонентів мікроелектрооптомеханічних систем (ФК МОЕМС), які дозволяють прогнозувати стан підкладок ФК під впливом технологічних факторів під час їх виготовлення. Встановлено модель впливу параметрів технологічних операцій шліфування та полірування на параметри формоутворення ФК МОЕМС, що дозволяє визначити величину вихідних параметрів для отримання заданих чисельних значень шорсткості. Отримано дані, які дали змогу дати оцінку впливу параметрів ФК МОЕМС- перемикачів на розсіювання оптичної потужності. На основі проведених досліджень розроблено технологічний процес виготовлення підкладок ФК МОЕМС. Визначено технологічний процес контролю підкладок ФК МОЕМС, що направлений на підвищення точності та відтворюваності інформації, зниження трудомісткості.

 20.        Шаповалова, А. С. Потокові моделі безпечної та відмовостійкої маршрутизації з балансуванням навантаження в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / А. С. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 180 с. – Бібліогр.: с. 156–172. Автореферат

  Вдосконалено та досліджено потокову модель безпечної маршрутизації в телекомунікаційних мережах. Впорядковано потокову модель безпечної маршрутизації з балансуванням навантаження на основі врахування параметрів мережної безпеки в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах. Уперше запропоновано та досліджено модель швидкої перемаршрутизації із забезпеченням балансування навантаження на принципах Traffic Engineering та диференційованого обмеження трафіку в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах. Удосконалено та досліджено потокову модель безпечної швидкої перемаршрутизації з балансуванням навантаження та диференційованим обмеженням трафіку на границі телекомунікаційної мережі.

 21.        Шевченко, О. Ю. Моделі і методи кіберсоціального комп'ютингу управління персоналом для критичних систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / О. Ю. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 173 с. – Бібліогр.: с. 60–61, 81–82, 104–105, 126–129, 163–165. Автореферат

  Запропоновано структурну модель комп'ютингу, яка характеризується інтерактивною онлайн взаємодією між людиною, критичною системою і механізмами точного цифрового моніторингу-управління, що дає можливість виключати відмови, які призводять до техногенних катастроф і соціальних колізій. Знайдено теоретико-множинний метод пошуку даних, який характеризується or-метрикою визначення подібності-відмінності текстових фрагментів-об'єктів. Удосконачено метричний метод відбору співробітників за заданими еталонними компетенціями та метод метричного інтегрального оцінювання персоналу компанії. Розвинуто комп'ютинговий метод прийняття рішень шляхом введення вичерпного онлайн моніторингу і цифрового управління, що дозволяє істотно зменшити помилки оператора в процесі функціонування критичної системи. Впорядковано методи сегментного пошуку підмножини ефективних проектних рішень, що враховують параметри трудомісткості і якості, які відрізняються від існуючих структурною відмінністю множин опуклих і неопуклих допустимих варіантів. Це дозволяє істотно зменшити час аналізу вихідної інформації для прийняття рішень без зниження їх якості.

 22.        Яцик, М. В. Моделі та обчислювальні методи дослідження нелінійних шарових електродинамічних структур : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / М. В. Яцик ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 188 с. – Бібліогр.: с. 169–181. Автореферат

  Запропоновано рішення задачі побудови математичних методів аналізу нелінійних шарових електродинамічних структур в резонансному діапазоні частот, а також розробки ефективних обчислювальних алгоритмів розв'язання задач розсіяння і генерації хвиль. Задача базується на вирішенні еквівалентної системи комплексних і нелінійних інтегральних рівнянь Гаммерштейна, яка за допомогою квадратурних формул зводиться до системи комплексних нелінійних алгебраїчних рівнянь другого роду. Основою розвинутого алгоритму чисельного аналізу є самоузгоджений підхід, тобто ітераційний метод, побудований на базі блокових ітераційних процедур. Визначено метод дослідження на частотах випромінювання спектральної задачі з індукованими шарами діелектричної проникливості. Об'єднання самоузгодженого і спектрального аналізу дозволило дослідити нелінійні резонансні процеси на частотах резонансного розсіяння і генерації коливань, що дозволяє вибирати частоти збудження, які визначаються дійсними частинами комплексних власних частот індукованих спектральних задач.


Архив за 2015 р. - 2010 р.