i-conference 2017


Матеріали конференції

Рудзський Л. З.

У матеріалі звертається увага на незадовільний стан в Україні в області стандартів для оцінки ефективності діяльності бібліотек і відсутність зацікавленості в подоланні цих кризових явищ державними структурами, які покликані відповідати за їх розвиток. Наводяться конкретні приклади зі створення співробітниками бібліотек відероліков навчального та методичного характеру, в області пропаганди бібліотечних сервісів, а також рекомендується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення співробітниками бібліотек різних інформаційно-комунікативних сервісів, присутніх в мережі Інтернет.

Ключові слова: бібліотечний сервіс, стандарти, відеоуроки.

Головянко М. В., Шевченко О. Ю., Тітова Л. В.

Розглядаються питання забезпечення якості вищої освіти з урахуванням європейського досвіду, застосування принципів електронної демократії і використання технічних засобів з метою побудови внутрішньої системи забезпечення якості у внз.

Ключові слова: забезпечення якості, трикутник знань, прозорість, достовірність, неупередженість оприлюдненої інформації, електронна платформа, онтологічний підхід, освітній ресурс, досягнення, імпакт-фактор, система цінностей, рейтинг.

Шемаєва Г. В.

Узагальнюються підходи зарубіжних бібліотек до вимірювання якості бібліотечної діяльності. Розкривається сучасна система інструментарію оцінки бібліотек, що поєднує соціологічні, технологічні, економічні методи. Акцентується увага на онлайновому методі LibQual.

Ключові слова: бібліотеки ВНЗ, якість, методи оцінки, показники, критерії, зарубіжний досвід, метод LibQual.

Шевцова Ю. О.

Висвітлено огляд зарубіжних публікацій щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотечного профілю. Визначено декілька груп. До першої групи віднесено публікації, які акцентують увагу на визначенні впливу журналу на основі імпакт-фактору. Другу складають статті, в яких визначається ядро журналів через цитування. Третя група пов’язана з оцінкою рівня просування професійних журналів у міжнародних комунікаціях. У четвертій групі акцентується увага на ранжуванні журналів із залученням експертної оцінки, а у п’ятій – на контент-аналіз.

Ключові слова: бібліотечна періодика, бібліометричний аналіз, імпакт-фактор, цитування, ранжування фахової періодики, контент-аналіз, зарубіжний досвід.

Іваненкова В. В.

Рассмотрены некоторые материалы о роли и месте библиометрии в деятельности научных и университетских библиотек.

Ключові слова: бібліометрія, університетські бібліотеки, інформаційно-бібліотечна освіта.

Шикаленко Т. О.

У статті зроблена спроба, спираючись на ґрунтовні науково-теоретичні та практичні мотиваційні теорії знаних учених-економістів, менеджерів та за результатами анкетування, визначити оптимальні мотиви та стимули праці персоналу бібліотеки, що спонукали їх до вибору професії та подальшого утвердження в ній.

Ключові слова: бібліотека Харківської державної академії культури, персонал бібліотеки, мотивація професійної діяльності, бібліотечна професія.

Гетьманова Т.О.

Розглянуто основні теоретичні підходи до бібліотечної конфліктології; здійснено аналіз типових способів реагування на конфліктні ситуації бібліотекарів наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М Бекетова.

Ключові слова: бібліотечна конфліктологія, конфліктні ситуації, конфлікти, професійне спілкування.

Бакуменко Л. Г.

Розглянуто питання створення та функціонування WEB-сторінки наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Ключові слова: веб-сторінка бібліотеки, електронні ресурси, інформаційно-бібліотечне обслуговування.

Матвєєва О. В., Юнаковська В. В.

У доповіді розглядаються питання надання користувачам доступу до повнотекстової інформації: доступ до платних БД, тестовий доступ, створення власних баз даних.

Ключові слова: університетські бібліотеки, комп’ютерні технології, інформаційні технології, повнотекстові БД, тестовий доступ.

Вороніна Р. В.

Проаналізовано поняття «компетенція» та «компетентність». Розкрито склад, різновиди та специфіку комунікативної компетенції в бібліотечно-інформаційній сфері. Визначено поетапність формування комунікативної компетенції на різних етапах теоретично-практичної діяльності фахівця бібліотечної справи та розглянуто комунікативну компетентність як професійну ознаку в бібліотечному обслуговуванні.

Ключові сллова: бібліотечне обслуговування, комунікаційна компетентність, особистісні якості, професійна комунікація бібліотекаря.