i-conference 2017


Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи


Термін проведення:

з 6 по 10 червня 2017 року


Реєстрація:

з 27 березня по 2 червня 2017 року

 
 
Коло учасників:

викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, працівники бібліотек, магістранти, студенти, фахівці з інших організацій та установ, які займаються проблемами зазначеними у рубриках і-конференції

 
Організатори:

Наукова бібліотека ХНУРЕ
Кафедра Метрології та технічної експертизи ХНУРЕ

 
Форма участі:
 • публікація на сайті;
 • перегляд матеріалів;
 • on-line обговорення
 
Подальше розміщення :
 • в архіві відкритого доступу ElAr НБ ХНУРЕ
 • в електронному збірнику на інтернет-платформі
 
Рубрики:
 • Бібліометрія (Bibliometrics). Термінологія, мультилінгвістичний контроль, тезауруси, правила каталогізації. Визначення та застосування бібліометричних показників. Алгоритми визначення (обчислення) бібліометричних показників.

 • Бібліотечний сервіс (Library service). Співробітництво між бібліотекарями та студентами, міжнародне співробітництво з розвитку бібліотечних технологій, доступ до інформації, новітні комп’ютерні технології у бібліотечній справі. Обслуговування користувачів.

 • Вимірювання та метрика (Measure and metrics). Методи та засоби збирання статистичних даних. Методи та засоби обробки, візуалізації статистичних даних. Визначення показників для оцінювання бібліотеки користувачами. Методи та засоби самооцінювання якості роботи.

 • Інформаційна грамотність (Information literacy). Стратегічні підходи до інформаційної грамотності, нові педагогічні підходи у бібліотеках, співробітництво між бібліотеками, концепції навчання та розвитку мережних технологій. Критерії (методи) оцінювання інформаційної грамотності користувачів та співробітників бібліотеки.

 • Кваліметрія видання (Qualimetry edition). Методологія и проблематика комплексної, кількісної оцінки якості видавничої продукції. Властивості (показники), що утворюють якість видання. Сучасні технології електронних видань.

 • Оцифровування (Digitalization). Апаратура, програмне забезпечення для оцифровування. Цифрові стандарти. Досвід роботи з оцифровування.

 • Стандарти (Standards). Гармонізація з європейськими стандартами. Сертифікація в бібліотечній справі.

 
Робочі мови:

українська, російська, англійська

 

Вимоги до оформлення доповідей:


Доповідь у вигляді статті

 • Обсяг: 5-8 сторінок

 • Текстовий формат: .doc або .docx

 • Формат сторінки: А-4, книжкова

 • Поля документа: 20 мм

 • Шрифт: Times New Roman, кегль 14 пт

 • Міжрядковий інтервал 1,5; абзац: 1,25 см

 • Вирівнювання по ширині

 • Нумерація сторінок: без нумерації

 • Вказати: трьома мовами (українською, російською, англійською) прізвище, ім’я та по-батькові, посаду, вчене звання, науковий ступінь автора (-рів); повну назву установи, де працює доповідач; назву статті; анотацію; ключові слова

 • Основний текст містить: вступ, основну частину, висновки, перелік використаних джерел інформаціі


 • Оформлення малюнків/таблиць:

 • Таблиці/малюнки наводяться у тексті доповіді. Режим обтікання: в тексті

 • Заголовки таблиць та підписи до малюнків наводяться також у тексті доповіді (Таблиця 1, Малюнок 1)


 • Усе інше з оформлення: у прикладі


Окремими файлами надавати

 • Фото автора (-рів): у форматі *.jpg (розмір 200х200px, роздільна здатність 300 dpi), підписані прізвищем та ініціалами автора

 • Малюнки, які містить доповідь у форматі .jpg

 • Додатково автори можуть надати ПРЕЗЕНТАЦІЇ, які мають бути надіслані у форматі .pdf

 • Назви файлів, що надаються: абревіатура установи. Прізвище першого автора та ініціали

 • Наприклад

  файл з доповіддю: NB_NURE_OnoprienkoGO.doc

  файл із фотографією: NB_NURE_OnoprienkoGO.jpg


Приклад оформлення доповіді

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Голова оргкомітету:

Грищенко Тамара Борисівна, директор бібліотеки

роб. тел.: (057)702-14-88;

е-mail tamara.gryschenko@nure.ua

Члени оргкомітету:

Влащенко Людмила Георгіївна, заст. директора бібліотеки

е-mail liudmyla.vlashchenko@nure.ua


Етенко Наталія Юріївна, учений секретар бібліотеки

е-mail nataliia.etenko@nure.ua

роб. тел.: (057)702-11-78


Нікітенко Олександр Миколайович, доцент кафедри метрології та технічної експертизи ХНУРЕ

е-mail nikonxipe@gmail.com

Секретар оргкомітету:

Міхнова Тамара Юріївна, завідуюча службою методичного забезпечення

е-mail biblioteka.metodist@ukr.net

Відповідальні за технічну підтримку конференції:

співробітники служби технічної підтримки та програмного забезпечення

Смольянова Ксенія Сергіївна

е-mail kseniia.smolianova@nure.ua


Борисова Тетяна Володимирівна

е-mail tetiana.borysova@nure.ua

Доповіді, фотографії та презентації можна завантажити на сайті бібліотеки в розділ конференція або надсилати на е-mail biblioteka.metodist@ukr.net

Свої питання, пропозиції та відгуки щодо проведення і-конференції можна надсилати за вказаними е-адресами

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей і презентацій на конференцію для публікації на сайті, в архіві та е-збірнику.

Реєстрацію доповідей на конференцію припинено! Якщо у Вас є доповнення чи запитання, просимо звертатися за адресою е-mail biblioteka.metodist@ukr.net

Доповіді конференції

Cоціологічні дослідження у бібліотечній практиці: аналіз типових помилок при формулюванні запитань

Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В.

Автори, спираючись на приклади з реальних соціологічних інструментаріїв, присвячених бібліотечній тематиці, аналізують низку типових помилок при формулюванні запитань та відповідей на них, що спричиняють викривлення результатів опитування. Уникнення таких помилок допоможе бібліотекарям, які хочуть випробувати себе як дослідники, отримувати більш надійну соціологічну інформацію.

Ключові слова: соціологічне дослідження, соціологічний інструментарій, помилки при формулюванні запитань, бібліотека.

Співпраця користувачів з бібліотекарями з метою підвищення якості обслуговування

Ковальова В. М.

У доповіді розглянуто один із видів обслуговування студентів в бібліотеках ВНЗ – масова видача підручників першокурсникам; а також дано аналіз опитування по анкеті, яку склали співробітники учбового абонементу НБ ХНУРЕ. Мета анкетування: виявити чи актуально на сьогоднішній день проведення групової видачі літератури студентам, що вступили до ХНУРЕ на перший курс.

Ключові слова: бібліотечні послуги, бібліотеки внз, масова видача підручників, обслуговування користувачів на учбовому абонементі; анкетування студентів, що відвідали бібліотеку.

Кількісна і якісна оцінка стану навчально-методичного забезпечення у ВНЗ: досвід ХНУРЕ

Влащенко Л. Г., Оре Т. А.

Описано схему взаємодії підрозділів університету під час створення повнотекстової бази навчально-методичного забезпечення внз й надання доступу до неї через сайт бібліотеки.

Ключові слова: навчально-методичне забезпечення, електронні навчально- методичні комплекси, електронний ресурс, бібліотека внз, електронна картотека книгозабезпеченості, оцінювання якості.

Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних

Плеченко Н. В., Нікітенко О. М.

Для оцінювання рейтингу науковців запропоновано використовувати дані з міжнародних наукометричних баз даних. Показано використання трьох підходів під час оцінювання рейтингу. Для двох з підходів розроблено формули обчислення рейтингу. Наведено приклад обчислення рейтингу науковця за даними з міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

Ключові слова: наукометрична база даних, рейтинг науковця, наукометриний показник.

Ефективність і оцінка якості функціонування електронного каталогу бібліотеки ВНЗ

Шевченко Т. Є., Борисова Т. В.

У статті розглядається досвід роботи наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки з одним з головних інформаційних ресурсів бібліотеки - Електронним каталогом. Оцінюється якість інформаційного обслуговування користувачів. Наведено кількісні та якісні показники роботи.

Ключові слова: бібліотеки вищих навчальних закладів, електронний каталог, web-сайт бібліотеки, бібліотечний менеджмент, соціологічні дослідження, якість бібліотечних послуг.

Використання можливостей АБІС «УФД/Бібліотека» в підвищенні якості роботи електронного читального залу НБ ХНУРЕ

Влащенко Л. Г., Шахова І. Е.

У доповіді розкрита тема використання загальновідомих і додаткових можливостей АБІС «УФД/Бібліотека» з метою підвищення якості роботи електронного читального залу НБ ХНУРЕ. Описана функція обліку послуг «Надання послуг читачам» для збирання статистики і моніторингу.

Ключові слова: АБИС «УФД / Бібліотека», наукова бібліотека, електронний читальний зал, облік послуг, статистика, моніторинг, якість послуг.

Моніторинг читацьких уподобань

Таран О. М., Москальова М. В.

У статті розглядаються принципи використання кількісних вимірювань для проведення заходів у соціокультурній діяльності за досвідом роботи Наукової бібліотеки ХНУРЕ.

Ключові слова: поетичні конкурси, вікторини, жанрові переваги, літературний клуб, бібліотека, художня література.

Наукометрія у вищому навчальному закладі

Копанєва В. О.

Констатовано необхідність розвитку в університетах наукометричних досліджень. Проаналізовано світові бібліометричні платформи Web of Science, Scopus і Google Scholar. Відзначено доцільність розгортання робіт з бібліометрії та наукометрії на базі вузівської бібліотеки.

Ключові слова: бібліометрія, наукометрія, Google Scholar, Web of Science, Scopus, бібліометричні профілі, аналітичні матеріали.

Бібліотечні сервіси на допомогу адаптації університетської науки у глобальний інформаційний простір

Білоус В. С.

Стаття відображає інноваційні форми діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку бібліотечного сервісу на допомогу науково-дослідній роботі університету. Відмічено новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі наукових комунікацій, впровадженні наукометричних та бібліометричних методів дослідження.

Ключові слова: інновації у бібліотеці, електронні ресурси, електронна бібліотека, інформаційні комунікації, цифровий простір, наукометричні методи, бібліометрика, бібліотека Вінницького педуніверситету.

Інформаційна компетентність користувачів бібліотеки - важлива складова інформаційної культури

Рибальченко О. М.

Стаття присвячена питанням підвищення інформаційної компетентності користувачів бібліотеки ВНЗ шляхом здійснення інформаційної діяльності з використанням як новітніх, так і традиційних технологій.

Ключові слова: інформаційна компетентність, формування інформаційної компетентності, сучасні інформаційні технології, інформаційне обслуговування.

Вимірювання у бібліотеках: системний підхід

Грищенко Т. Б., Нікітенко О. М.

В цій роботі розглянуто методи оцінювання ефективності та якості роботи бібліотеки. Визначено групи показників та критерії, за якими складається оцінка. Означено найважливіші показники для оцінювання ефективності та якості роботи бібліотеки.

Ключові слова: ефективність, якість, вимірювання, оцінювання, показник.

Тестовий контроль як результат оцінювання знань студентів у рамках розділу «Основи інформаційної культури»

Етенко Н. Ю., Аврамова І. П.

Представлено досвід роботи наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки за методикою проведення бібліотечно-бібліографічних занять зі студентами вищих навчальних закладів у рамках курсу «Основи інформаційної культури». Особливу увагу приділено анкетуванню і системі тестового контролю знань, як результату оцінювання знань студентів.

Ключові слова: бібліотека вищого навчального закладу, бібліотечно-бібліографічні заняття, інформаційна культура, тестовий контроль, тести.

Термінологія та визначення бібліометричних показників

Король Т. П.

У статті приділено увагу історії походження поняття "бібліометрія", термінології, завданням і визначенню бібліометричних показників. Зроблено спробу аналізу взаємозв'язку співвідношень бібліометрії, наукометрії і інформетрії. Представлений моніторинг вибіркових Web-сайтів університетських бібліотек України.

Ключові слова: бібліометрія, наукометрія, інформетрія, бібліометричні показники, моніторинг Web-сайтів бібліотек України.

Застосування бібліометричних даних в бібліотечній практиці

Давидчук А. В.

Висвітлюється особливості місця і ролі бібліометричних даних в практиці роботи сучасної бібліотеки, зокрема – специфіка їх функціонування в окреслених установах. Увагу акцентовано на соціальній детермінанті явища бібліометрії, а також його вплив на подальший розвиток суспільства.

Ключові слова: бібліометрія, бібліометричні дані, бібліотеки, бібліотечна практика.

Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ)

Кобітович Ю. В.

У статті проведено аналіз моделювання поведінки користувачів бібліотечного сайту за допомогою сучасних методів веб-аналітики та запропоновані основні шляхи оптимізації та покращення функціонування науково-інформаційних сайтів в умовах інформаційного суспільства.

Ключові слова: аналітичні системи, веб-ресурс, веб-сайт, веб-аналіз, моделювання поведінки користувачів, оптимізація, інформаційно-пошукова система, ранжування сайтів, юзабіліті, Google, SEO, досвід користувача.

Сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства

Малютіна О. Ф.

У статті висвітлюються питання потреб сучасного інформаційного суспільства. Роль і місце бібліотек вищих навчальних закладів в інформатизації суспільства.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні ресурси, бібліотека ВНЗ, інформаційні технології, електронні бази даних.

Особливості співробітництва між бібліотекарями та студентами в евакуйованому ВНЗ (на прикладі наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”)

Починкова М. М.

У статті розкриті особливості співробітництва між бібліотекарями та студентами в евакуйованому ВНЗ; представлено традиційні та новітні види і форми роботи зі студентами.

Ключові слова: бібліотекар, студент, співробітництво.

Особливості організації роботи наукової бібліотеки навчального закладу в умовах евакуації (на прикладі наукової бібліотеки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”)

Шелякіна І. О.

У статті представлено дослідження щодо особливостей організації роботи наукової бібліотеки навчального закладу в умовах евакуації, специфіка роботи з фондом, організація та обслуговування користувачів, бібліографічна та інформаційна діяльність, культурно-просвітницька діяльність, науково-методична робота бібліотеки.

Ключові слова: наукова бібліотека,евакуація, вищий навчальний заклад.

Ефективність та якість діяльності НБ НУК імені адмірала Макарова: стратегічні підходи

Костирко Т. М., Мігунова Т. С., Корольова Т. Д.

Розглянуті основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів. Представлено досвід роботи Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова з інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень вчених університету. Також представлено підсумки комплексного міжвузівського дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ВНЗ м. Миколаєва.

Ключові слова: бібліометрика української науки, Google Scholar, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційна підтримка, міжнародні наукометричні бази, бібліотека ВНЗ, компетентність, дослідження, анкетування.

Рейтингове оцінювання роботи як важливий елемент кадрового менеджменту університетської бібліотеки

Киричок І. В.

Розглянуто важливі аспекти кадрового менеджменту бібліотеки вишу, зокрема, використання таких елементів управління персоналом, як мотивування, стимулювання, аналіз і самооцінка роботи працівників в результаті впровадження системи рейтингового оцінювання діяльності.

Ключові слова: університетська бібліотека, кадровий менеджмент, управління персоналом, мотивування і стимулювання праці, самооцінка бібліотекаря, система рейтингового оцінювання діяльності.

Апаратно-програмне забезпечення онлайнової репрезентації друкованого надбання

Павленко Т. Б.

На прикладі Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету розглянуто комплекс програмно-технічних рішень для оцифрування та онлайнової репрезентації рідкісних та цінних видань.

Ключові слова: друковане надбання, цифрова репрезентація, оцифрування, апаратно-програмний комплекс,цифрова копія, цифрова колекція, страховий фонд.

Комунікативна компетентність в системі бібліотечного обслуговування: загальні питання

Вороніна Р. В.

Проаналізовано поняття «компетенція» та «компетентність». Розкрито склад, різновиди та специфіку комунікативної компетенції в бібліотечно-інформаційній сфері. Визначено поетапність формування комунікативної компетенції на різних етапах теоретично-практичної діяльності фахівця бібліотечної справи та розглянуто комунікативну компетентність як професійну ознаку в бібліотечному обслуговуванні.

Ключові сллова: бібліотечне обслуговування, комунікаційна компетентність, особистісні якості, професійна комунікація бібліотекаря.

Обслуговування читачів університетської бібліотеки цифровим контентом

Матвєєва О. В., Юнаковська В. В.

У доповіді розглядаються питання надання користувачам доступу до повнотекстової інформації: доступ до платних БД, тестовий доступ, створення власних баз даних.

Ключові слова: університетські бібліотеки, комп’ютерні технології, інформаційні технології, повнотекстові БД, тестовий доступ.

Веб-сторінка університетської бібліотеки – інформативний інструмент популяризації власних ресурсів

Бакуменко Л. Г.

Розглянуто питання створення та функціонування WEB-сторінки наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Ключові слова: веб-сторінка бібліотеки, електронні ресурси, інформаційно-бібліотечне обслуговування.

Особливості проявів конфліктних ситуацій та шляхи їх вирішення на прикладі наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Гетьманова Т.О.

Розглянуто основні теоретичні підходи до бібліотечної конфліктології; здійснено аналіз типових способів реагування на конфліктні ситуації бібліотекарів наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М Бекетова.

Ключові слова: бібліотечна конфліктологія, конфліктні ситуації, конфлікти, професійне спілкування.

Роль електронних читальних залів у процесі задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек ВНЗ

Крамаренко М.С., Ганзюк Т.О.

У доповіді розкрита тема надання доступу до електронних ресурсів та інших послуг в електронному читальному залі наукової бібліотеки ХНУРЕ.

Ключові слова: бібліотека вищого навчального закладу, електронні ресурси, електронний читальний зал, надання послуг, анкетування читачів.

Відкритий доступ до фонду наукової літератури, як елемент системи обслуговування і наближення ресурсів до читачів

Шевченко Н. І.

Одним з напрямків у розвитку бібліотеки університету став перехід до фондів відкритого доступу, від обслуговування читачів до самообслуговування. У роботі розглядаються питання організації відкритого доступу.

Ключові слова: періодичні видання, організація фонду, фонд відкритого доступу.

Виявлення мотивів та стимулів персоналу бібліотеки до професійної діяльності: (за результатами анкетування)

Шикаленко Т. О.

У статті зроблена спроба, спираючись на ґрунтовні науково-теоретичні та практичні мотиваційні теорії знаних учених-економістів, менеджерів та за результатами анкетування, визначити оптимальні мотиви та стимули праці персоналу бібліотеки, що спонукали їх до вибору професії та подальшого утвердження в ній.

Ключові слова: бібліотека Харківської державної академії культури, персонал бібліотеки, мотивація професійної діяльності, бібліотечна професія.

Відкрита електронна платформа забезпечення якості вищої освіти – портал Довіра

Головянко М. В., Шевченко О. Ю., Тітова Л. В.

Розглядаються питання забезпечення якості вищої освіти з урахуванням європейського досвіду, застосування принципів електронної демократії і використання технічних засобів з метою побудови внутрішньої системи забезпечення якості у внз.

Ключові слова: забезпечення якості, трикутник знань, прозорість, достовірність, неупередженість оприлюдненої інформації, електронна платформа, онтологічний підхід, освітній ресурс, досягнення, імпакт-фактор, система цінностей, рейтинг.

Про деякі приклади на ниві практичних освітніх технологій для співробітників бібліотек

Рудзський Л. З.

У матеріалі звертається увага на незадовільний стан в Україні в області стандартів для оцінки ефективності діяльності бібліотек і відсутність зацікавленості в подоланні цих кризових явищ державними структурами, які покликані відповідати за їх розвиток. Наводяться конкретні приклади зі створення співробітниками бібліотек відероліков навчального та методичного характеру, в області пропаганди бібліотечних сервісів, а також рекомендується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення співробітниками бібліотек різних інформаційно-комунікативних сервісів, присутніх в мережі Інтернет.

Ключові слова: бібліотечний сервіс, стандарти, відеоуроки.

Використання процесу перереєстрації для аналізу вивчення фонду та читацьких потреб

Карпенко С. В., Шуляк Т. С.

В докладі наданий опис одного з технологічних процесів роботи бібліотеки, а саме перереєстрації, як однієї з форм збереження фонду та роботі з читачами; а також розказано про щорічне опитування користувачів під час перереєстрації.

Ключові слова: перереєстрація літератури, бібліотечна статистика, штрих-код, читач, читацький квиток, бібліотека ВНЗ, проект «Єдина картка читача бібліотек внз Харкова», опитування.

Бібліометричний аналіз як нова сфера діяльності бібліотек ВНЗ

Іваненкова В. В.

Рассмотрены некоторые материалы о роли и месте библиометрии в деятельности научных и университетских библиотек.

Ключові слова: бібліометрія, університетські бібліотеки, інформаційно-бібліотечна освіта.

Бібліометричний аналіз періодики бібліотечного профілю: зарубіжний досвід

Шевцова Ю. О.

Висвітлено огляд зарубіжних публікацій щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотечного профілю. Визначено декілька груп. До першої групи віднесено публікації, які акцентують увагу на визначенні впливу журналу на основі імпакт-фактору. Другу складають статті, в яких визначається ядро журналів через цитування. Третя група пов’язана з оцінкою рівня просування професійних журналів у міжнародних комунікаціях. У четвертій групі акцентується увага на ранжуванні журналів із залученням експертної оцінки, а у п’ятій – на контент-аналіз.

Ключові слова: бібліотечна періодика, бібліометричний аналіз, імпакт-фактор, цитування, ранжування фахової періодики, контент-аналіз, зарубіжний досвід.

Вимірювання якості діяльності бібліотек ВНЗ: зарубіжний досвід

Шемаєва Г. В.

Узагальнюються підходи зарубіжних бібліотек до вимірювання якості бібліотечної діяльності. Розкривається сучасна система інструментарію оцінки бібліотек, що поєднує соціологічні, технологічні, економічні методи. Акцентується увага на онлайновому методі LibQual.

Ключові слова: бібліотеки ВНЗ, якість, методи оцінки, показники, критерії, зарубіжний досвід, метод LibQual.